تأثیر حرکت برش جانبی با و بدون پیش‌بینی در افزایش عوامل خطرزای آسیب لیگامنت صلیبی قدامی: تجزیه و تحلیل کینماتیکی اندام تحتانی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: عدم توجه به پارامترهای بیومکانیکی حین اجرای مانورهای ورزشی به‌ویژه مانورهای غیرقابل پیش‌بینی می‌توانند از دلایل آسیب ورزشکاران در محیط‌‌های ورزشی باشند. هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه پارامترهای کینماتیکی اندام تحتانی در اجرای حرکت برش جانبی با و بدون پیش‌بینی در بازیکنان فوتبال مرد بود.
روش‌ها: در مطالعه نیمه تجربی حاضر، 20 بازیکن فوتبال مرد داوطلب با میانگین سن 1/3±21 سال، وزن 9/2±69 کیلوگرم، قد 7/2±176/3 سانتی‌متر حضور داشتند. به‌منظور ثبت سه بعدی اجرای ورزشکاران از 6 دوربین اپتوالکتریک موشن آنالایزر با فرکانس نمونه‌برداری 200 هرتز استفاده شد، و بهترین اجرا جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت.
یافته‌ها: مانور برش جانبی غیرقابل پیش‌بینی به‌طور معناداری میزان فلکشن مفصل زانو را کاهش داد (002/0= p < /span>). همچنین در فلکشن مفصل ران، دورسی فلکشن مچ پا و والگوس زانو بین دو مانور برش جانبی غیرقابل پیش‌بینی و قابل پیش‌بینی تغییرات معنادار نبود (05/0<p < /span>).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست آمده مانورهای غیرقابل پیش‌بینی در تحقیق حاضر منجر به تغییر کینماتیک مفصل زانو (فلکشن) حین اجرای مانور برش جانبی گردید، بنابراین می توان در کنار سایر برنامه‌های تمرینی از تمرینات غیرقابل پیش‌بینی جهت کاهش آسیب‌های مفصل زانو حین اجرای مسابقات ورزشی سود برد.

کلیدواژه‌ها


1. Melissa A, Hoffman B, Hannigan K, Grace M, Michael J. Effects of decision making on landing mechanics as a function of task and sex. Clinical Biomechanics. 2013; (28):104-109. doi:10.1016/j.clinbiomech.2012.10.001 2. Lee J, Mok K, Chan H, Yung P. A prospective epidemiological study of injury incidence and injury patterns in a Hong Kong male professional football league during the competitive season. Asia-Pacific Journal of Sports Medicine, Arthroscopy, Rehabilitation and Technology. 2014; 1(4): 119-125.‌ doi:10.1016/j.asmart.2014.08.002 3. Daneshjoo A, Osman N, Sahebozamani M, Yusof A. Analysis of Jumping-Landing Manoeuvers after Different Speed Performances in Soccer Players. PloS One. 2015; 10(11): e0143323.‌ doi:10.1371/journal.pone.0143323 4. Timothy E, Sandra J, Griffin L. Understanding and preventing noncontact anterior cruciate ligament injuries. Human Kinetics, Inc.; First edition. 2007. 5. Boyi D, William EG, Michael TG. Darin AP, Robin MQ, Bing Y. The effect of performance demands on lower extremity biomechanics during landing and cutting tasks, Sport and Health Science. 2019; 8(3):228-234. doi:10.1016/j.jshs.2016.11.004 6. Bate D, Jeffreys I. Soccer Speed. Human Kinetics, First edition. 2014. 7. Boden B, Dean G, Feagin J, Garrett WE. Mechanisms of anterior cruciate ligament injury. Orthopedics. 2000; 23(6): 573-578. doi:10.3928/0147-7447-20000601-15 8. Azidin, R, Sankey S, Drust B, Robinson M, Vanrenterghem J. Effects of treadmill versus overground soccer match simulations on biomechanical markers of anterior cruciate ligament injury risk in side cutting. Journal of sports sciences. 2015; 33(13): 1332-1341.‌‌ doi:10.1080/02640414.2014.990491 9. Pollard C, Sigward S, Ota S, Langford K, Powers C. The influence of in-season injury prevention training on lower-extremity kinematics during landing in female soccer players. Clinical Journal of Sport Medicine. 2006; 16(3): 223-227. doi:10.1097/00042752-200605000-00006 10. Jones P, Herrington L, Graham-Smith P. Technique determinants of knee abduction moments during pivoting in female soccer players. Clinical Biomechanics. 2016; 31: 107-112.‌ doi:10.1016/j.clinbiomech.2015.09.012 11. Park E, Lee J, Ryue J, Sohn J, Lee K. Influence of anticipation on landing patterns during side-cutting maneuver in female collegiate soccer players. Korean Journal of Sport Biomechanics. 2011; 21(4): 391-395. doi:10.5103/KJSB.2011.21.4.391 12. Kim J, Lee K, Ahn K. Evaluation of the interaction between contact force and decision making on lower extremity biomechanics during a side-cutting maneuver. Arthroscopy and Sports Medicine. 2016; 136(6):821-828. doi:10.1007/s00402-016-2457-1 13. Williams AM. Perceiving the intentions of others: how do skilled performers make anticipation judgments?. Progress in Brain Research. 2009; 174: 74-83. doi:10.1016/S0079-6123(09)01307-7 14. Alentorn-Geli E, Myer G, Silvers H, Samitier G, Romero D, Lázaro-Haro C, & Cugat R. Prevention of non-contact anterior cruciate ligament injuries in soccer players. Part 1: Mechanisms of injury and underlying risk factors. Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy. 2009; 17(7): 705-729. doi:10.1007/s00167-009-0813-1 15. Winter D. Biomechanics and motor control of human Movement. John Wiley & Sons.First edition. 2009.‌ doi:10.1002/9780470549148 16. Sigward S, Powers M. The influence of experience on knee mechanics during side-step cutting in females. Clinical Biomechanics. 2006; 21(7): 740-747.‌ doi:10.1016/j.clinbiomech.2006.03.003 17. Malinzak RA, Colby SM, Kirkendall DT, Yu B, Garrett WE. A comparison of knee joint motion patterns between men and women in selected athletic tasks. Clinical Biomechanics. 2001; 16(5): 438-45 doi:10.1016/S0268-0033(01)00019-5 18. Hewett T, Torg, J, Boden B. Video analysis of trunk and knee motion during noncontact anterior cruciate ligament injury in female athletes: lateral trunk and knee abduction motion are combined components of the injury mechanism. British Journal of Sports Medicine. 2009; (3): 417-422. doi:10.1136/bjsm.2009.059162 19. Mari L, Kati P, Tron K, Pekka K. Landing with less hip flexion is associated with increased risk of acl injuries in young female team sports players. The Journal of Sports Medicine. 2016; (51): 1-4. doi:10.1136/bjsports-2016-097372.169 20. Borotikar BS, Newcomer R, Koppes R, McLean SG. Combined effects of fatigue and decision making on female lower limb landing postures: central and peripheral contributions to ACL injury risk. Clinical Biomechanics. 2008; (23): 81-92. doi:10.1016/j.clinbiomech.2007.08.008 21. McLean S, Walker K. Effect of gender on lower extremity kinematics during rapid direction changes: an integrated analysis of three sports movements. Journal of Science and Medicine in Sport. 2005; 8 (4): 411-422. doi:10.1016/S1440-2440(05)80056-8