مقایسه‌ رضایت شغلی پرستاران در دو بیمارستان نیرو‌های مسلح شهر تهران در سال 1397

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا.. (عج)

2 دانشکده پرستاری و مرکز تحقیقات آترواسکلروزیس، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا.. (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مسائل کلیدی مورد توجه بیمارستان‌های نظامی، ارزیابی وضعیت رضایت شغلی پرستاران نظامی است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ رضایت شغلی پرستاران در دو بیمارستان­ نیرو­های مسلح انجام شد.
روش‌ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی بر روی 290 پرستار شاغل در دو بیمارستان نیروهای مسلح شهر تهران در سال 1397 انجام شد. داده‌ها با پرسشنامه اطلاعات جمعیت‌شناختی و پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت (Smith) به شیوه خودگزارش‌دهی جمع‌آوری شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SSPS-22 تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: میانگین نمره رضایت شغلی پرستاران در بیمارستان‌های شماره 1 و شماره 2 به ترتیب 30/2 ± 233/5 و 40/7 ± 230/5 بود که تفاوت معنادار نبود. در زمینه ابعاد رضایت شغلی، پرستاران بیمارستان شماره 1 نمره بالاتری برای ابعاد «ماهیت کار» (0.03P<)، «حقوق» (0.001>P < /span>) و «ارتقاء» (0.02P<) نسبت به پرستاران بیمارستان شماره 2 داشتند. در مقابل، نمره ابعاد «همکاران» (0.004P<) و «سرپرستی» (0.001>P < /span>) در پرستاران بیمارستان شماره 2 به‌طور معناداری بیشتر از پرستاران بیمارستان شماره 1 بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به این‌که در هر دو بیمارستان رضایت شغلی پرستاران در سطح متوسط بود، ضروری است که اقدامات لازم توسط مدیران و تصمیم‌گیرندگان جهت افزایش رضایت شغلی پرستاران در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها