کلیدواژه‌ها = آمادگی جسمانی
مطالعه توصیفی آمادگی جسمانی در رزم در نیروهای رسته پیاده یک مرکز نظامی در سال 1397

دوره 23، شماره 7، مهر و آبان 1400، صفحه 564-572

10.30491/JMM.23.7.564

حسین شیروانی؛ علیرضا دلپسند؛ بهزاد بازگیر


تاثیر جیره نظامی غنی از مواد فراسودمند بر استقامت قلبی و ریوی در افراد نظامی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی، یک سو کور، کنترل‌دار

دوره 22، شماره 7، مهر و آبان 1399، صفحه 682-691

10.30491/JMM.22.7.2

وحید هادی؛ محمد علی سردار؛ مجید غیور مبرهن؛ محسن نعمتی؛ رضا رضوانی؛ سعید هادی؛ مصطفی مظاهری تهرانی؛ داود سلیمانی؛ عبدالرضا نوروزی


زمان سپری شده در فعالیت بدنی و سطح استقامت عضلات شکمی بین دانشجویان افسری و غیرنظامی دانشگاه دفاع ملی مالزی

دوره 22، شماره 8، مهر و آبان 1399، صفحه 873-882

10.30491/JMM.22.8.873

جوری جکیوا؛ محد سیریناز آزلی؛ ایزد الدین امری زین الدین؛ سیتی عزیلا آتان


مولفه‎ های فیزیولوژیک و آمادگی جسمانی در رزم در محیط‌های نامتعارف گرم، سرد و مرتفع: مروری روایتی

دوره 22، شماره 4، خرداد و تیر 1399، صفحه 87-99

مهدیه ملانوری شمسی؛ بهزاد بازگیر؛ محمد ولدی اطهر؛ احمدرضا یوسف‌پور دهاقانی


ارزیابی شاخص‌های منتخب آمادگی جسمانی، ترکیب بدنی و تعادلی دانشجویان دانشگاه امام علی (ع) با هدف تدوین نرم

دوره 22، شماره 4، خرداد و تیر 1399، صفحه 100-119

علیرضا نصیرزاده؛ علی نیازی پور؛ محمد عظیمی‌نیا؛ هادی نخعی


آمادگی جسمانی دانشجویان دختر بورسیه یک مرکز پزشکی- نظامی

دوره 22، شماره 4، خرداد و تیر 1399، صفحه 120-130

مصطفی رحیمی؛ بهزاد بازگیر؛ مریم کاظمی‎ پور؛ ابوالفضل شکیبایی


خواب و آمادگی رزم؛ مروری بر مطالعات

دوره 22، شماره 4، خرداد و تیر 1399، صفحه 141-153

علی صمدی؛ عباسعلی گائینی؛ بهزاد بازگیر


بررسی سطح آمادگی جسمانی- حرکتی دانشجویان پسر بورسیه یک مرکز نظامی و تعیین وضعیت موجود

دوره 21، شماره 4، مرداد و شهریور 1398، صفحه 400-409

مصطفی رحیمی؛ بهزاد بازگیر؛ حسین شیروانی؛ علیرضا شمس الدینی؛ وحید سبحانی؛ علیرضا عسگری


بررسی ارتباط آمادگی بدنی ادراک‌شده با آمادگی بدنی واقعی در پایوران نظامی

دوره 21، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 291-299

حسین کاکه جانی؛ سید محمدکاظم واعظ موسوی؛ مرتضی ناجی


آمادگی کامل رزم و مولفه های آن در جنگ و صلح- مطالعه مروری

دوره 20، شماره 6، آذر و دی 1397، صفحه 589-600

غلامحسین علیشیری؛ ابوالفضل شکیبایی؛ محمدکریم بهادری؛ سید رضا حسینی ذیجود


ارزیابی آزمون عملکرد مطلوب نظامی (MOPC) در دانشجویان نظامی یک مرکز آموزشی

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 181-188

عمیدالدین خطیبی عقدا؛ وحید سبحانی؛ احسان عرب زاده؛ محمد علی عشقی صابر؛ سیدمرتضی حسینی؛ حسن دیواندری


رابطه آمادگی جسمانی و سلامت روانی درکارکنان یک دانشگاه نظامی

دوره 14، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 192-199

طاهره الهی؛ علی فتحی اشتیانی؛ الیاس بیگدلی