تاثیر جیره نظامی غنی از مواد فراسودمند بر استقامت قلبی و ریوی در افراد نظامی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی، یک سو کور، کنترل‌دار

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه تغذیه ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران

2 گروه دروس عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه تغذیه جامعه ، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان ، ایران

4 گروه صنایع غذایی و تکنولوژِی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد ، ایران

5 گروه تغذیه

6 گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: نظامیان در دوره‌های آموزشی نیاز به تغذیه با انرژی بالا و غنی از درشت مغذی و ریز مغذی‌های لازم برای بدن در هنگام فعالیت بدنی شدید دارند تا سطوح مطلوبی از آمادگی جسمانی را داشته باشند. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی تأثیر مصرف جیره فشرده غذایی نظامی فراسودمند بر بهبود عملکرد قلبی و ریوی در نظامیان ورزشکار بود.
روش‎ها: مطالعه حاضر به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سو کور و کنترل دار بود که در آن 45 ورزشکار نظایی با محدوده سنی20 الی 45 سال به 2 گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. ورزشکاران جیره فشرده غذایی غنی شده با ترکیبات فراسودمند (کافئین، ال- آرژنین و پروپولیس) را در گروه مداخله و به همان مقدار غذای معمولی مورد استفاده در دوره‎های آموزشی با کالری یکسان را در طول ۱۰ روز در گروه کنترل دریافت کردند. همچنین شرایط انجام فعالیتها از نظر برخی متغیرها از جمله دما، رطوبت، پوشش ورزشی، خواب، نوع فعالیت‎های ورزشی و کالری برای کلیه نمونه‎ها یکسان بود. در ابتدا و انتهای مطالعه، سنجش عملکرد قلبی و تنفسی به صورت آزمایشگاهی توسط تست ورزشی قلبی و ریوی اندازه گیری شد. بررسی شاخص‎های آنتروپومتریک توسط دستگاه آنالیز مقاومت بیوالکتریکی و سنجش فعالیت بدنی از طریق پدومتر انجام گردید. داده های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 16 تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: مصرف جیره فشرده غذایی فراسودمند باعث بهبود حداکثر اکسیژن مصرفی، VE/Vo2 و Vo2/HR در پایان مطالعه شد (P < strong><0.05). در گروه جیره فشرده غذایی فراسودمند حداکثر اکسیژن مصرفی، VE/Vo2 و Vo2/HR نسبت به گروه کنترل افزایش یافت؛ در حالی که تفاوت معنی داری در میانگین VE/Vco2 و تهویه ورزشی (VE) مشاهده نشد ((P < strong>>0.05). همچنین میانگین وزن، شاخص توده بدن، درصد چربی بدن، توده بدون چربی در گروه مداخله تغییری معنی‌داری در پایان مطالعه نداشت (P < strong>>0.05).
نتیجه‎گیری: مصرف جیره فشرده غذایی فراسودمند غنی شده با پروپولیس، ال-آرژنین و کافئین نسبت به غذای معمول مصرفی پاسخ موثرتری را بر شاخص‏های عملکرد قلبی و ریوی در افراد نظامی دارد.

کلیدواژه‌ها


1. McArdle WD, Katch FI, Katch VL. Exercise physiology nutrition, energy, and human performance. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins; 2015. 2. Farajzadeh D, Golmakani M. Formulation and experimental production of energy bar and evaluating its shelf-life and qualitative properties. J Mil Med. 2011;13(3):181-7. 3. Jaeger SR, Cardello AV. A construct analysis of meal convenience applied to military foods. Appetite. 2007;49(1):231-9. doi:10.1016/j.appet.2007.02.001 4. Deldicque L, Francaux M. Functional food for exercise performance: fact or foe? Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care. 2008;11(6):774-81. doi:10.1097/MCO.0b013e3283139489 5. Shay LE, Seibert D, Watts D, Sbrocco T, Pagliara C. Adherence and weight loss outcomes associated with food-exercise diary preference in a military weight management program. Eating behaviors. 2009;10(4):220-7. doi:10.1016/j.eatbeh.2009.07.004 6. Harty PS, Cottet ML, Malloy JK, Kerksick CM. Nutritional and supplementation strategies to prevent and attenuate exercise-induced muscle damage: A brief review. Sports medicine-open. 2019;5(1):1. doi:10.1186/s40798-018-0176-6 7. Sindiani M, Eliakim A, Segev D, Meckel Y. The effect of two different interval-training programmes on physiological and performance indices. European Journal of Sport Science. 2017;17(7):830-7. doi:10.1080/17461391.2017.1321687 8. Ghiasvand R, Askari G, Malekzadeh J, Hajishafiee M, Daneshvar P, Akbari F, et al. Effects of six weeks of β-alanine administration on VO2 max, time to exhaustion and lactate concentrations in physical education students. International journal of preventive medicine. 2012;3(8):559. 9. Williams M. Dietary supplements and sports performance: amino acids. Journal of the International Society of Sports Nutrition. 2005;2(2):63. doi:10.1186/1550-2783-2-2-63 10. Nissen SL, Sharp RL. Effect of dietary supplements on lean mass and strength gains with resistance exercise: a meta-analysis. Journal of Applied Physiology. 2003;94(2):651-9. doi:10.1152/japplphysiol.00755.2002 11. Hennigar SR, Gaffney-Stomberg E, Lutz LJ, Cable SJ, Pasiakos SM, Young AJ, et al. Consumption of a calcium and vitamin D-fortified food product does not affect iron status during initial military training: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. British Journal of Nutrition. 2016;115(4):637-43. doi:10.1017/S0007114515004766 12. Barrett AH, Cardello AV. Military food engineering and ration technology: DEStech Publications, Inc; 2012. 13. Hadi V, Norouzy A, Mazaheri Tehrani M, Nematy M, Hadi S. Characteristics of Compact Food bars. Journal of Nutrition, Fasting and Health. 2018;6(3):125-31. 14. Sheibani E, Dabbagh Moghaddam A, Sharifan A, Afshari Z. Linear programming: an alternative approach for developing formulations for emergency food products. Journal of the science of food and agriculture. 2018;98(4):1444-52. doi:10.1002/jsfa.8612 15. Enright SJ, Unnithan VB. Effect of inspiratory muscle training intensities on pulmonary function and work capacity in people who are healthy: a randomized controlled trial. Physical Therapy. 2011;91(6):894-905. doi:10.2522/ptj.20090413 16. Knaeps S, Lefevre J, Wijtzes A, Charlier R, Mertens E, Bourgois JG. Independent associations between sedentary time, moderate-to-vigorous physical activity, cardiorespiratory fitness and cardio-metabolic health: a cross-sectional study. PloS one. 2016;11(7):e0160166. doi:10.1371/journal.pone.0160166 17. Durmic T, Lazovic B, Djelic M, Lazic JS, Zikic D, Zugic V, et al. Sport-specific influences on respiratory patterns in elite athletes. Jornal brasileiro de pneumologia. 2015;41(6):516-22. doi:10.1590/s1806-37562015000000050 18. Ignjatović A, Hofmann P, Radovanović D. Non-invasive determination of the anaerobic threshold based on the heart rate deflection point. Facta universitatis-series: physical education and sport. 2008;6(1):1-10. 19. Moazami M, Taghizadeh V, Ketabdar A, Dehbashi M, Jalilpour R. Effects of oral L-arginine supplementation for a week, on changes in respiratory gases and blood lactate in female handballists. Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology. 2015;9(4):45-52. 20. Paes L, Borges J, Cunha F, Souza M, Cyrino F, Bottino D, et al. Oxygen uptake, respiratory exchange ratio, or total distance: a comparison of methods to equalize exercise volume in Wistar rats. Brazilian journal of medical and biological research. 2016;49(8). doi:10.1590/1414-431x20165200 21. Kemps HM, Schep G, Zonderland ML, Thijssen EJ, De Vries WR, Wessels B, et al. Are oxygen uptake kinetics in chronic heart failure limited by oxygen delivery or oxygen utilization? International journal of cardiology. 2010;142(2):138-44. doi:10.1016/j.ijcard.2008.12.088 22. Jafari A, NIK KJ, Malekirad A. Effect of short-term caffeine supplementation on downhill running induced inflammatory response in non-athletes males. 2012. 23. Davis J, Green JM. Caffeine and anaerobic performance. Sports Medicine. 2009;39(10):813-32. doi:10.2165/11317770-000000000-00000 24. Baker JS, McCormick MC, Robergs RA. Interaction among skeletal muscle metabolic energy systems during intense exercise. Journal of nutrition and metabolism. 2010;2010. doi:10.1155/2010/905612 25. Stipanuk MH. Sulfur amino acid metabolism: pathways for production and removal of homocysteine and cysteine. Annu Rev Nutr. 2004;24:539-77. doi:10.1146/annurev.nutr.24.012003.132418 26. Santos R, Pacheco M, Martins R, Villaverde A, Giana H, Baptista F, et al. Study of the effect of oral administration of L-arginine on muscular performance in healthy volunteers: an isokinetic study. Isokinetics and exercise science. 2002;10(3):153-8. doi:10.3233/IES-2002-0096 27. Pahlavani N, Entezari M, Nasiri M, Miri A, Rezaie M, Bagheri-Bidakhavidi M, et al. The effect of l-arginine supplementation on body composition and performance in male athletes: a double-blinded randomized clinical trial. European journal of clinical nutrition. 2017;71(4):544. doi:10.1038/ejcn.2016.266 28. Laursen PB, Jenkins DG. The scientific basis for high-intensity interval training. Sports medicine. 2002;32(1):53-73. doi:10.2165/00007256-200232010-00003 29. Cerretelli P, Samaja M. Acid-base balance at exercise in normoxia and in chronic hypoxia. Revisiting the" lactate paradox". European journal of applied physiology. 2003;90(5-6):431-48. doi:10.1007/s00421-003-0928-x