آمادگی جسمانی دانشجویان دختر بورسیه یک مرکز پزشکی- نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تعیین و ارزیابی وضعیت موجود آمادگی جسمانی نیروها امری مهم است چرا که به دنبال آن برنامه‎ریزی دقیق برای توسعه عوامل آمادگی جسمانی، ارتقاء سبک زندگی سالم و ارائه خدمات مطلوب در حیطه وظایف محوله می‎تواند محقق شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی سطح آمادگی جسمانی دانشجویان دختر بورسیه در یک مرکز پزشکی-نظامی بود.
روش‎ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی، تعداد 75 نفر دانشجوی دختر بورسیه یک مرکز پزشکی-نظامی به عنوان نمونه آماری شرکت داشتند. پس از ارزیابی پزشکی، پرسشنامه تندرستی و فعالیت بدنی و تاریخچه پزشکی توسط آزمودنی‎ها تکمیل گردید. آزمون­های آنتروپومتریکی (قد، وزن و شاخص توده بدن) و آمادگی جسمانی شامل ترکیب بدن (دستگاه سنجش ترکیب بدن)، استقامت عضلانی میان تنه (آزمون دراز و‎نشست) و بالاتنه (آزمون شنای روی دست)، انعطاف پذیری (آزمون نشستن و رساندن دست‎ها)، استقامت قلبی-‎عروقی (آزمون شاتل ران) و چابکی (آزمون 9×4) توسط متخصصان تربیت بدنی گرفته شد.
یافته‌ها: شاخص توده بدن 21/84کیلوگرم در متر مربع و میزان درصد چربی 0428 بود. تعداد دراز و نشست و شنای روی دست به ترتیب 40 و 29/74تکرار بود. میانگین رکورد انعطاف پذیری 35/62سانتی‌متر، استقامت قلبی-عروقی 25/34میلی‎لیتر در کیلوگرم در دقیقه و زمان اجرای آزمون چابکی 9×4 آزمودنی­ها 12/20ثانیه بدست آمد.
نتیجه‌گیری:در دانشجویان دختر مورد مطالعه، شاخص توده بدن در دامنه طبیعی قرار دارد، امّا درصد چربی بدن این افراد در وضعیت بسیار بد قرار داشت. رکورد عوامل استقامت قلبی-‌تنفسی، انعطاف­پذیری و چابکی آزمودنی‌ها ضعیف می‎باشد.

کلیدواژه‌ها