ارزیابی شاخص‌های منتخب آمادگی جسمانی، ترکیب بدنی و تعادلی دانشجویان دانشگاه امام علی (ع) با هدف تدوین نرم

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: از آنجاییکه برخورداری از آمادگی جسمانی مطلوب یکی از شاخصهای مهم برای پذیرش دانشجویان دانشگاه های افسری است، به منظور مقایسه و تعیین جایگاه این افراد نسبت به جامعه همواره به نرم ها و هنجارهای به روز نیاز است. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر ارزیابی شاخص های منتخب آمادگی جسمانی، ترکیب بدنی و تعادلی دانشجویان افسری دانشگاه امام علی (ع) با هدف تدوین نرم بوده است.
روش‌ها: جامعه آماری پژوهش حاضر را همه دانشجویان دانشگاه امام علی (ع) تشکیل می‌دادند که پس از انجام ارزیابی‌های اولیه، بر اساس اهداف تحقیق و با استفاده از طرح نمونه‌گیری طبقه‌ای و خوشه‌ای تعداد 272 نفر از این افراد به عنوان نمونه تحقیق برگزیده شدند. پس از آشنایی آزمودنی‌ها با مراحل تحقیق، آزمون های آمادگی جسمانی- حرکتی دوی سرعت 60 متر، دوی استقامت 3600 متر، چابکی 4 در 9 متر، دراز و نشست (حداکثر تعداد در 2 دقیقه)، شنای سوئدی (حداکثر تعداد در 2 دقیقه) و بارفیکس و همینطور آزمون تعادل ایستای بس در سه حالت و همینطور آزمون ارزیابی ترکیب بدن انجام گرفت و اطلاعات نهایی به صورت نرم‌های درصدی و همینطور نمودار هیستوگرام ارائه شد.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار برای BMI (2/45± 22/72)، درصد توده چربی بدن (4/80 ± 15/21)، درصد توده عضلات اسکلتی (2/80± 47/81)، Whr (0/04 ± 0/82)، دراز و نشست (14/54± 63/67)، شنای سوئدی (13/66± 63/09)، بارفیکس (5/20± 8/42)، دوی 60 متر (0/69± 8/94)، دوی 3600 متر (0/81± 13/53)، آزمون 4 در 9 متر (0/71± 9/27)، تعادل ایستا مولفه پا جلو و عقب (0/92± 0/54) و تعادل ایستا مولفه یک پا بالا (1/37± 1/43) مشاهده شد.
نتیجه گیری: از اطلاعات توصیفی ارائه شده در این مطالعه می‌توان در زمینه ارزیابی سلامت و تناسب بدنی دانشجویان دانشگاه امام علی (ع) و دیگر دانشکده‌های افسری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد و همینطور معیارهای مناسب تری در زمان آزمون ورودی به دانشکده‌های افسری انتخاب نمود.

کلیدواژه‌ها