مقایسه‌ی اثر تمرینات ترکیبی منتخب و تمرینات ورزشی جاری بر بهبود سطوح آمادگی جسمانی مشمولان مراکز آموزش سربازی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 اداره‌ی تربیت بدنی نیروهای مسلح، تهران، ایران

3 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

اهداف: سربازان در دوره­ ی آموزشی نیاز به سطوح مطلوبی از آمادگی جسمانی می­باشند. هدف از این پژوهش حاضر مقایسه­ ی تأثیر تمرینات ترکیبی منتخب و تمرینات ورزشی جاری بر بهبود سطوح آمادگی جسمانی و شاخص­های تن­سنجی مشمولان مراکز آموزش سربازی بود.

روش­ها: در این مطالعه 42 سرباز سالم به صورت تصادفی به دو گروه تجربی، گروه تمرینات ترکیبی منتخب (21 نفر) و گروه تمرینات ورزشی جاری (21 نفر) تقسیم شدند و در دو مرحله­ ی­ پیش و پس آزمون مورد مقایسه قرار گرفتند. هر دو گروه به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه به مدت 45 دقیقه طی دوره­ی آموزشی به فعالیت­های ورزشی پرداختند. داده­ ها با استفاده از روش آماری تی در گروه­های همبسته و مستقل در سطح معنی­ داری 05/0>P < /span> آزمایش شدند.

یافته­ ها: هر دو گروه افزایش معنی­داری در استقامت کمربند شانه­ای، اندام فوقانی، انعطاف­پذیری، چابکی و کاهش معنی­داری در وزن، نمایه توده­ی بدن و درصد چربی بدن را نشان دادند. در گروه تمرینات ترکیبی منتخب افزایش معنی­داری استقامت قلبی- تنفسی، عضلات شکم، سرعت و توان اندام تحتانی و کاهش معنی­داری محیط شکم، محیط باسن مشاهده شد و هم­چنین بین دو گروه تفاوت معنی­داری در افزایش استقامت قلبی- تنفسی، عضلات شکم، کمربند شانه­ای، توان اندام تحتانی و چابکی وجود داشت. هیچ تفاوت معنی­داری در تغییرات میانگین­های درون گروهی و بین گروهی محیط کمر وجود نداشت.

نتیجه­ گیری: برنامه­ ی تمرینات ترکیبی منتخب نسبت به تمرینات ورزشی جاری پاسخ مؤثرتری را بر بهبود سطوح آمادگی جسمانی سربازان دارد.

کلیدواژه‌ها