ارزیابی آزمون عملکرد مطلوب نظامی (MOPC) در دانشجویان نظامی یک مرکز آموزشی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 بقیه الله

2 مرکز تحقیقات فیزیولوژی‌ورزشی، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

3 دانشگاه گیلان

چکیده

زمینه و هدف: بهبود کیفیت تمرینات ورزشی و آزمون های نظامی برای ارتقای سطح آمادگی جسمانی نظامیان بسیار مهم می باشد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی آزمون عملکرد مطلوب نظامی Military Optimal Performance Challenge (MOPC) در دانشجویان نظامی انجام شد.
روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی بود که در سال 1395 انجام شد. جامعه­ آماری تحقیق حاضر را دانشجویان نظامی یکی از مراکز آموزشی شهر تهران بین سنین 24 تا 39 سال تشکیل می دادند، که به صورت نمونه­گیری تصادفی ساده تعداد 60 نفر انتخاب شدند. متغیرهای وزن  (با استفاده از ترازوی Seca، حداقل لباس و دقت 1/0 کیلوگرم)، قد (بدون کفش در شرایط استاندارد با دقت 1/0 سانتیمتر توسط متر نواری غیرقابل ارتجاع) و ضربان قلب (نبض رادیال) در آزمودنی ها اندازه گیری شد. شرکت کنندگان جهت ارزیابی، موانع آزمون­های 7 گانه (دو 4827 متر، تحرک برای رزم، پرس سینه، بارفیکس، کشیدن مچ پا به بالا، اسکات، تست تخلیه مصدوم شبیه سازی شده) را به صورت کامل و صحیح اجرا کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 17 استفاده شد.   
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار وزن 23/10±90/81 کیلوگرم،  قد 09/6±56/174سانتی‌متر، سن 39/3±83/33 سال، تعداد ضربان قلب هنگام استراحت 83/9±83/86 و تعداد ضربان قلب هنگام اوج اجرا 45/14±96/167بود. آزمون تخلیه مصدوم شبیه سازی شده نیز با 4 خرده آزمون ورزشی (تست پرس سینه: P=0.0001 و 473/0- = r، تست بار فیکس: P=0.011 و 325/0- r=، تست اسکات: P=0.0001 و 485/0- r=، تست کشیدن مچ پا: P=0.0001 و 448/0-= r) ارتباط معنی داری داشت.
نتیجه‌گیری: با توجه به کامل و دقیق بودن بسته آزمون MOPC نسبت به دیگر نمونه های مشابه، این بسته آزمون به عنوان یک آزمون استاندارد برای بالاتر بردن سطح توان نیروهای نظامی امکان انجام و پیاده سازی دارد.

کلیدواژه‌ها