کلیدواژه‌ها = رضایت شغلی
بررسی رابطه بین بار ذهنی کار، فرسودگی شغلی، رضایت شغلی، تاب آوری و اختلالات خواب: پژوهشی در میان پرستاران

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 1861-1869

10.30491/jmm.2023.1006277.0

کیوان ساعدپناه؛ محمد قاسمی؛ حسام اکبری؛ امیر ادیب زاده؛ حامد اکبری


اثر توأم فرسودگی و رضایت شغلی بر فرهنگ ایمنی بیمار با استفاده از تحلیل مسیر در کارکنان خدمات درمانی نظامی

دوره 20، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 439-445

شکوفه ملکی؛ محمد غلامی فشارکی؛ نیلوفر ربیعی؛ معصومه محمدیان


بررسی رابطه فرسودگی، رضایت شغلی و عوامل دموگرافیک با میزان فرهنگ ایمنی بیمار در کارکنان خدمات درمانی نظامی

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 571-578

نیلوفر ربیعی؛ محمد غلامی فشارکی؛ شکوفه ملکی؛ معصومه محمدیان


مقایسه تأثیر روشهای برونریزی استرس، صبر و ارتباط تلفنی بر رضایت شغلی گروهی از نظامیان

دوره 18، شماره 1، خرداد و تیر 1395، صفحه 331-338

محسن اسکندری؛ خدابخش احمدی؛ علی فتحی آشتیانی؛ پرویز آزاد فلاح؛ زهره پالیزگیر


بررسی روایی و پایایی پرسشنامه رضایت شغلی پزشکان بقیه الله(عج)

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 57-63

محمد حسن علاقمند؛ مهری حجت دوست؛ فهیمه قهوه چی الحسینی؛ محمد غلامی فشارکی


نقش معنویت سازمانی در استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان اداری بیمارستان بقیه الله و بررسی راهکارهای ارتقاء معنویت آنان

دوره 16، شماره 3، آذر و دی 1393، صفحه 147-153

اسفندیار آزادمرزآبادی؛ مجید پورخلیل؛ سید مرتضی هاشمی زاده؛ پریا شکوهی


رابطه شیفتگی مرتبط با کار و رضایت شغلی درکارکنان یک شرکت صنعتی نظامی

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 143-148

طاهره گل‌کاری؛ امیر قمرانی؛ هاجر صالحی؛ حمیدرضا عرب


نقش رضایت شغلی و نیرومندی‌های

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 17-24

محسن کچویی؛ علی فتحی آشتیانی


تاثیر سبک رهبری مدیران و عوامل دموگرافیک بر میزان رضایت شغلی کارکنان خدمات درمانی نظامی

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 37-42

محمد غلامی فشارکی؛ زهره آقامیری؛ معصومه محمدیان؛ مهدی حبیبی؛ سمیه السادات انوری؛ اسفندیار آزاد مرزآبادی


مقایسه رضایت شغلی کارکنان بخش بهداشت و بخش درمان؛ آذربایجان شرقی

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 105-112

احمد کوشا؛ شکوفه باقری؛ علی جنتی؛ محمد اصغری جعفرآبادی؛ مصطفی فرحبخش


عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی در یک بیمارستان نظامی

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 93-99

غلامعلی طبرسا؛ محمد رضا اسمعیلی گیوی؛ حمید رضا اسمعیلی گیوی


عوامل مؤثر بر رضایت شغلی افسران دریک واحد نظامی

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 69-77

غلامرضا میرزایی؛ علی فتحی آشتیانی؛ حسینعلی مهرابی؛ خدابخش احمدی


بررسی استرس های کارکنان یک واحد نظامی

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 279-284

اسفندیار آزاد مرزآبادی؛ سید حسین سلیمی