مقایسه تأثیر روشهای برونریزی استرس، صبر و ارتباط تلفنی بر رضایت شغلی گروهی از نظامیان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات طب دریا، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

3 گروه روان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

اهداف: این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی سه روش صبر، برون ریزی استرس و ارتباط تلفنی بر رضایت شغلی نظامیان انجام شده است.
روشها: این پژوهش به شیوه شبه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون چند گروهی انجام شد، ابزار پژوهش پرسشنامه شاخص توصیف شغلی بود.
یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد؛ هر سه روش در افزایش رضایت شغلی مؤثر بوده اند، اما میانگین رضایت شغلی به ترتیب بیشترین افزایش را در گروه های تمرین صبر، ارتباط تلفنی و برونریزی استرس داشته است.
نتیجه گیری: با توجه به اثربخشی سه روش؛ تمرین صبر، ارتباط تلفنی و برونریزی استرس بر افزایش رضایت شغلی، میتوان از هر سه روش برای افزایش رضایت شغلی استفاده کرد. ضمناً؛ با توجه به برتری تأثیر روش تمرین صبر، میتوان از این روش به عنوان اثربخشترین شیوه در مقایسه با دو روش دیگر ذکر نمود.

کلیدواژه‌ها