بررسی روایی و پایایی پرسشنامه رضایت شغلی پزشکان بقیه الله(عج)

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مدیریت تحول و حاکمیت بالینی بیمارستان بقیه الله ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

3 گروه آمار زیستی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران

چکیده

اهداف: این پژوهش باهدف هنجاریابی و بررسی روایی و پایابی پرسشنامه رضایت شغلی پزشکان بقیه‌الله (عج) در راستای ایجاد ابزار مناسب برای اندازه‌گیری رضایت شغلی پزشکان انجام‌شده است.

روش‌ها: 313 نفر از پزشکان بیمارستان بقیه‌الله طی نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب‌شده و به سؤالات پرسشنامه رضایت شغلی پزشکان بقیه‌الله (عج) پاسخ دادند. در این مطالعه پس از بررسی روایی ترجمه جهت بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و جهت بررسی پایایی از روش آلفای کرونباخ و جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS 18 و AMOS 18 استفاده گردید.

یافته‌ها: نمونه حاصله، متشکل از 313 نفر، 171 نفر (6/54%) زن و 142 نفر (4/45%) مرد بود. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان‌دهنده شش عامل با تبین 6/53 درصد واریانس و شاخص کیسن مایر الکین 85% گردید. این عوامل نیز به‌وسیله تحلیل عاملی تائیدی مورد تصدیق قرار گرفت (041/0RMSEA= 92/0CFI=، 91/0=TLI، 92/0=IFI، 71/0=PGFI، 66/0=PNFI) پایایی پرسشنامه نیز توسط روش آلفای کرونباخ برابر 83/0 گزارش گردید.

نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه شاخص‌های روایی و پایایی پرسشنامه رضایت شغلی پزشکان بقیه الله(عج) همگی در حد مطلوبی گزارش گردیدند می‌توان از آن به‌عنوان ابزاری روا و پایا در اندازه‌گیری رضایت شغلی پزشکان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها