نقش معنویت سازمانی در استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان اداری بیمارستان بقیه الله و بررسی راهکارهای ارتقاء معنویت آنان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ، تهران، ایران

چکیده

اهداف: پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین معنویت سازمانی با استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان بیمارستان بقیه الله می‌پردازد.

روش‌ها: این پژوهش از نوع مطالعات تحلیلی است و جامعه پژوهش، کارکنان اداری بیمارستان بقیه الله (170 نفر) می‌باشند که از بین آن‌ها 118 نفر بر اساس نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش، شامل پرسشنامه معنویت سازمانی میلمن، توصیف شغلی کروم و ویسوکی و استرس شغلی HSE  بود. پایایی ابزار پژوهش به ترتیب، 87/0، 92/0 و 78/0 به دست آمد. نتایج با استفاده از روش‌های همبستگی، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه، تحلیل شد.

یافته‌ها: معنویت سازمانی با میانگین 72/69، استرس شغلی با میانگین 32/101 و رضایت شغلی با میانگین 41/101 می‌باشد. ضریب همبستگی بین معنویت سازمانی با استرس شغلی 531/0-، بین معنویت سازمانی با رضایت شغلی 343/0 و بین استرس شغلی و رضایت شغلی، 641/0- گزارش شده است.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که با بهره گیری از معنویت، می‌توان نیروی کارکنان را در جهت ارتقاء معنویت سازمانی و کاهش استرس شغلی آنان بسیج نمود.

 

کلیدواژه‌ها