عوامل مؤثر بر رضایت شغلی افسران دریک واحد نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

نقدمه. با توجه به اهمیت مطالعه وضعیت رضایت شغلی کارکنان نظامی در رابطه با وضعیت روانشناختی و نیمرخ شخصیتی، در پژوهش حاضر به تعیین عوامل مؤثر در رضایت شغلی افسران در یک واحد نظامی نیروی زمینی سپاه پرداخته شد. فرض بر آن بود که بین رضایت شغلی، سلامت روان، ویژگی های شخصیتی و ویژگی های جمعیت شناختی افسران رابطه وجود دارد و می توان رضایت شغلی افسران را بر اساس این متغیرها، پیش بینی نمود. مواد و روش کار. در قالب یک پژوهش از نوع همبستگی، از بین جامعه آماری شامل کلیه افسران ارشد و افسران جزء یک واحد نظامی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اصفهان، 207 افسر ارشد و افسر جزء بر اساس روش نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری رضایتمندی شغلی از شاخص توصیف شغل ( JDI )، و به منظور ارزیابی سلامت روانی از پرسشنامه سلامت عمومی ( GHQ ) و جهت ارزیابی ویژگی های شخصیتی از پرسشنامه 16 عاملی کتل ( 16PF ) استفاده شد. داده های به دست آمده با روش های آماری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که هر چه سلامت روان بالاتر باشد، رضایت شغلی نیز افزایش می یابد. در مورد مقوله ویژگی های شخصیتی نیز مشخص شد هر چه میزان نمره "اضطراب" کمتر باشد وهر چه قدرت "رهبری" و "توان سازگاری" آنان بالاتر باشد، رضایت شغلی آنان افزایش می یابد. بعلاوه سه عامل کارکرد اجتماعی، کنترل غرائز و سن، بیشترین سهم را در پش بینی رضایت شغلی افسران دارند. بحث. بر اساس نتایج این مطالعه، رضایت شغلی متغیری است که از سلامت روان، ویژگی های شخصیتی و ویژگی های جمعیت شناختی تأثیر می پذیرد. لذا می توان از این متغیرها به عنوان شاخص هایی در جهت پیش بینی رضایت شغلی نیروهای نظامی استفاده کرد. بعلاوه می توان از آنها به عنوان متغیرهای روان شناختی در جذب و گزینش نیروهای جدید در سپاه و همچنین ارتقاء درجه افسران، استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها