مقایسه رضایت شغلی کارکنان بخش بهداشت و بخش درمان؛ آذربایجان شرقی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  چکیده   اهداف: بررسی مقایسه‌ای رضایت در زیرمجموعه یک سازمان وسیع می‌تواند به شناسایی عوامل تحت نفوذ مدیریت هر کدام از زیرمجموعه‌های فوق کمک نماید. مطالعه حاضر با هدف مقایسه میزان رضایت شغلی بین کارکنان بخش بهداشت و درمان استان آذربایجان شرقی انجام شد.   روش‌‌ها: ا ی ن مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1390 روی 420 نفر از کارکنان دو بخش بهداشت و درمان استان آذربایجان شرقی که به­روش نمونه‌گیری سه‌مرحله­ای خوشه­ای انتخاب شدند، انجام شد. ابزار گردآوری داده­ها پرسش­نامه محقق­ساخته رضایت شغلی بود که پنج جنبه از رضایت شغلی شامل عوامل ساختاری و مدیریتی، فردی، اجتماعی، ماهیت شغل و محیطی و رفاهی را مورد سنجش قرار داد. داده­ها با روش­های آماری توصیفی و است ن باطی شامل آزمون رتبه‌دهی فریدمن، آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره به کمک نرم­افزار SPSS 11 تحلیل شد.   یافته‌ها: میانگین رضایت شغلی بین پزشکان عمومی و ماماهای مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان ‌ های استان آذربایجان شرقی در تمامی ابعاد دارای تفاوت معنی­دار بود (05/0 p < ). میانگین رضایت شغلی پزشکان عمومی بیمارستان و ماماهای مراکز بیشتر از متوسط و پزشکان عمومی مراکز و ماماهای بیمارستان کمتر از متوسط گزارش شد. بالاترین میانگین رضایت در بعد عوامل فردی موثر بر رضایت شغلی و بیشترین میزان نارضایتی در بعد عوامل محیطی و رفاهی گزارش شد. نتیجه‌گیری: میانگین رضایت شغلی بین کارکنان بخش بهداشت و درمان تفاوت معنی‌دار دارد و توجه به عوامل محیطی و رفاهی محیط کار احتمالاً می‌تواند منجر به افزایش رضایت شغلی در بخش بهداشت و درمان شود.

کلیدواژه‌ها