دوره و شماره: دوره 25، شماره 1 - شماره پیاپی 119، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 1660-1738 

مروری کوتاه

کاربرد و توانمندی‌های هوش مصنوعی در مدیریت مصدومین ترومایی

صفحه 1675-1680

10.30491/jmm.2023.1001203

هادی خوش محبت؛ داود بی زری؛ شعبان مهرورز؛ علیرضا سلیمانی تبار