تأثیر مشاوره معنوی مبتنی بر مدل قلب سلیم بر تجربه معنوی و هوش معنوی فرماندهان نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات طب، قرآن و حدیث، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات بهداشت نظامی، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: آمادگی معنوی در رزم نیازمند هوش معنوی برای معنادادن به زندگی و تغییر نگرش به بحران­ ها به عنوان تجربه معنوی است. هدف مطالعه، بررسی تأثیر مشاوره معنوی مدل قلب سلیم بر هوش و تجربه معنوی فرماندهان نظامی بود.
روشها: روش پژوهش، از نوع کارآزمایی بالینی بود. جامعه پژوهش 98 نفر از فرماندهان نظامی ارتش بودند که به روش نمونه ­گیری در دسترس، با توجه به معیارهای ورود انتخاب شدند. با تخصیص تصادفی گروهی به دو گروه تقسیم شدند. مداخله گروه آزمون به مدت 51 هفته با آموزش چندرسانه­ ای مبتنی بر مدل و با هدف جلب اعتماد، دانش ­افزایی، توسعه ارتباطات و انگیزش، به وسیله نرم ­افزار آموزشی و پیگیری در شبکه مجازی، اجرا شد. قبل و بعد از مداخله، پرسشنامه ­های تجارب معنوی روزانه و هوش معنوی توسط نمونه­ ها تکمیل شدند.
یافته‌ها: هوش معنوی فرماندهان دو گروه قبل از مداخله، تفاوت معنی ­داری نداشتند (مداخله 4/33 ± 65/39 -کنترل 5/38 ± 65/15) (0/80 = P). بعد از مداخله، تفاوت معنی ­داری ایجاد شد (مداخله 2/97 ± 84/16 -کنترل 5/82 ± 65/41) (0/001>P). تجربه معنوی فرماندهان دو گروه قبل از مداخله تفاوت معنی ­داری نداشتند (مداخله 2/13 ± 48/08 -کنترل 2/36 ± 48/12) (0/92 = P). بعد از مداخله تفاوت معنی ­دار شد (مداخله 4/18 ± 67/96 -کنترل 2/20 ± 48/37) (0/001>P).
نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیر مشاوره معنوی بر ارتقای هوش و تجربه معنوی فرماندهان نظامی، استفاده از مدل قلب سلیم برای آمادگی معنوی کارکنان نظامی توصیه می ­شود.

کلیدواژه‌ها