بررسی اثرات اکسیژن درمانی هدفمند بر پیامدهای بهبودی بیماران مبتلا به کووید-19 با بکارگیری تجارب و ظرفیت‌های یک بیمارستان نظامی: یک کارآزمایی بالینی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات تروما، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات سلامت، موسسه سبک زندگی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: اکسیژن ­درمانی از موضوعات مهم درمان حمایتی در بیماران مبتلا به کووید-19 است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر اکسیژن ­درمانی هدفمند بر پیامدهای بهبودی بیماران مبتلا به کووید-19 در یک بیمارستان منتخب نظامی تهران در سال 1400 انجام شد.
روشها: یک مطالعه کارآزمایی بالینی یک سو کور دارای گروه کنترل و مداخله بر روی بیماران مبتلا به کووید-19 بستری شده در بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) از 5 مهر تا 30 آبان 1400 انجام گرفت. روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده و حجم نمونه 40 نفر در هر دو گروه محاسبه گردید. جمع ­آوری داده‌ها بر اساس چک لیستی که شامل متغیرهای (تنگی نفس، تست احتباس تنفس، تست شش دقیقه راه رفتن، تست‌های آزمایشگاهی (Troponin، CDK، LDH)، درد قفسه سینه، شاخص­ های همودینامیک (فشارخون سیستولیک و دیاستولیک، ضربان قلب، تعداد تنفس) در بازه زمانی پذیرش، 24 ساعت بعد از بستری و زمان ترخیص اندازه ­گیری شد. تحلیل داده‌ها به روش قبل و بعد با استفاده از نرم ­افزار آماری SPSS نسخه 25 در سطح اطمینان 95 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد تفاوت معناداری بین پیامدهای تنگی نفس، فشارخون سیستولیک، درد قفسه سینه، تست شش دقیقه راه رفتن وجو دارد (0/05>P). همچنین بین گروه‌های مداخله و کنترل، در زمان پذیرش، تفاوت معناداری از نظر سطح سرمی  LDH و CPK وجود نداشته است. اما تفاوت معناداری از نظر سطح سرمی Tropinin مشاهده گردید (0/05>P).
نتیجه‌گیری: اکسیژن­ درمانی هدفمند به عنوان یک راهبرد حمایتی برای بهبود اکسیژن­ رسانی در بیماران مبتلا به کووید-19 و کاهش پیامدهای این بیماری موثر بوده است. با توجه به نیاز فعلی به درمان حمایتی اضافی برای بهبود اکسیژن­ رسانی، اکسیژن ­درمانی هدفمند به عنوان یک درمان حمایتی پزشکی جدید در بیماران مبتلا به کووید-19 توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها