تأثیر آموزش مراقبت معنوی بر همدلی و تعهد حرفه‌ای پرستاران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه ‌‌پرستاری،‌ دانشکده پرستاری و مامایی‌‌، ‌دانشگاه‌ علوم ‌پزشکی بم‌، بم، ایران

2 مرکز تحقیقات سلامت معنوی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

3 گروه سلامت جامعه‌، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه ‌علوم ‌پزشکی کرمان، ‌کرمان‌، ایران

چکیده

زمینه و هدف: آموزش پرستاران در مورد ارزش‌های معنوی به درک عمیق مشکلات و افزایش کیفیت مراقبت‌ها کمک می‌کند. با این حال، موضوع معنویت در برنامه‌های آموزش پرستاری لحاظ نشده است. هدف از انجام این پژوهش، تأثیر آموزش مراقبت معنوی بر همدلی و تعهد حرفه‌ای پرستاران بود.
روش‌ها: این پژوهش پیش ­آزمون- پس ­آزمون بر روی 80 نفر از پرستاران بخش­ های بیمارستان پاستور بم انجام شد. برنامه آموزش مراقبت معنوی در گروه مداخله به صورت وبینار 2 جلسه­ ای برگزار گردید. ابزارهای مورد استفاده، پرسشنامه‌های استاندارد همدلی جفرسون و پرسشنامه تعهد حرفه‌ای کلایکمن بودند.
یافته‌ها: نتایج مطالعه اختلاف معنی ­داری را بین میانگین نمرات تعهد حرفه‌ای قبل 0/32 ± 33/11 و بعد 0/28 ± 65/43 از مداخله و همچنین متغیر همدلی قبل 0/21 ± 53/41 و بعد 0/25 ± 78/83 از مداخله در گروه مداخله نشان داد (0/05>P). این اختلاف در نمرات متغیرهای مذکور قبل و بعد از مداخله در گروه کنترل مشاهده نشد. همچنین بین میانگین نمرات تعهد حرفه ­ای و نیز همدلی واحدهای مورد پژوهش قبل از مداخله به صورت معنی‌داری اختلاف وجود نداشته (0/05<P)؛ اما بعد از انجام مداخله بین میانگین نمرات تعهد حرفه‌ای و همدلی پرستاران در دو گروه به صورت معنی‌داری اختلاف به وجود آمده (0/05>P) که حاکی از ارتقاء این نمرات به دلیل انجام مداخله می‌باشد.
نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیرگذاری آموزش مراقبت معنوی در جهت ارتقای تعهد حرفه ­ای و همدلی پرستاری، پیشنهاد می­ شود مراقبت معنوی در محتوای درسی پرستاران گنجانده شود.

کلیدواژه‌ها