دوره و شماره: دوره 24، شماره 2 - شماره پیاپی 111، فروردین و اردیبهشت 1401 

مروری

چالش‌های انجام تریاژ صحیح: یک مطالعه مروری نظام‌مند

صفحه 1096-1105

10.30491/JMM.24.2.1096

زهرا عباسی دولت آبادی؛ معصومه ذاکری‌مقدم؛ سعیده بهرامپوری؛ اکرم جزینی؛ مهدی نبی فودانی