دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 34، آذر و دی 1387 

پژوهشی اصیل

تاثیر عامل شست وشو بر اثر ابقایی و قدرت حشره کشی یونیفرم های نظامی آغشته به پرمترین

صفحه 253-261

مهدی خوبدل؛ منصوره شایقی؛ علی مهرابی توانا؛ محمدرضا عبایی؛ فاطمه رفیعی؛ و همکاران


تاثیر لباس محافظتی آتش نشانی و لباس کار معمولی بر ظرفیت هوازی ‏

صفحه 263-267

مجید نجفی کلیانی؛ عباس عبادی؛ سهیل نجفی مهری؛ ناهید جمشیدی


عفونت ‏Bordetella pertussis‏ در بالغین جوان ‏

صفحه 269-272

رویا شرکت؛ حسن صالحی؛ رحمت اله یزدانی؛ مهدی تیموری؛ محمد متین فر؛ پریسا شعاعی؛ اکبر حسن زاده؛ و همکاران


آگاهی علمی نیروهای یک لشکر عملیاتی در خصوص خود- و دگرامدادی در یک رزمایش

صفحه 273-276

علی شمس نورایی؛ صدیقه میرهاشمی؛ مجتبی ها شم زاده؛ هادی خوش محبت؛ یاشار محرم زاد


تاثیر‎ ‎اجرای ‏FOCUS-PDCA‏ بر عملکرد بخش‎ ‎اورژانس بیمارستان شهید محلاتی تبریز

صفحه 277-282

اسماعیل حیدرانلو؛ مرتضی خاقانی‌زاده؛ عباس عبادی؛ مسعود سیرتی؛ ناهید اقدسی مهرآباد؛ و همکاران


تاثیر اولیه ی تکنیک

صفحه 283-286

علی رضا شمس الدینی؛ محمدتقی حلی ساز؛ سید منصور رایگانی