نقش و کارکرد عملیات روانی در جنگ 2003 با تاکید بر متقاعدسازی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسنده

چکیده

ا هد ا ف. پیروزی در جنگ مستلزم حمایت افکار عمومی است. همواره متجاوزان برای موفقیت و مشروعیت و مقبولیت بخشیدن به عملکرد خود، ناگزیر به بهره‌گیری از جنگ‌روانی در حوزه مجاب‌سازی هستند. به باور بیش‌تر اندیشمندان اثر آن در جنگ 2003 آشکار بود. هدف از انجام این پژوهش مشخص‌نمودن تاثیر عملیات‌روانی در مجاب‌سازی شهروندان ایالات‌متحده، دولت‌های منطقه، جهان و سازمان‌های بین‌المللی برای حمایت از جنگ و در نهایت منزوی‌کردن صدام و تخریب روحیه ارتش عراق بوده است. روش ­ ­ها . در این پژوهش از دو روش تحلیل محتوا و تحلیل روند بهره گرفته شد، سپس با استفاده از نمونه‌گیری هدفدار پیام‌ها براساس توالی زمان از یازدهم سپتامبر 2001 تا 20 مارس 2003 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­ها . یافته‌های این پژوهش نشان داد: 1ـ تاثیر عملیات‌روانی در مجاب‌سازی افکار ملت آمریکا از یک سیر صعودی برخوردار بوده است؛ به‌گونه‌ای که از 31% در سال 2001 به 75% در آستانه جنگ افزایش یافت. 2 و 3ـ تاثیر عملیات روانی در مجاب‌سازی دولت‌های منطقه، جهان و سازمان‌های بین‌المللی، به دلیل القای ترس از صدام، با اتهامات مختلف، منجر به فروپاشی وحدت کشورهای عرب، همکاری و همراهی برخی از آن‌ها با آمریکا و نیز همکاری مستقیم برخی کشورهای اروپایی گردید. سرانجام یک سردرگمی به دولت‌های فرانسه و روسیه تحمیل نمود؛ به‌طوری‌که آن‌ها هیچ اقدامی برای جلوگیری از جنگ به عمل نیاوردند. در پایان، با متقاعدکردن شورای امنیت قطعنامه 1441 علیه عراق تصویب گردید که به‌گونه‌ای مجوز آغاز تهاجم بود. 4- تاثیر عملیات‌روانی به‌گونه‌ای بود که صدام در آستانه جنگ به­طور کامل منزوی و روحیه ارتش عراق تخریب گردید. نتیجه­گیری . نتیجه مطالعات بیانگر تاثیر ژرف عملیات‌روانی ـ به ویژه در حوزه مجاب‌سازی ـ بوده است. فرآیند دقیق و منسجم در به‌کارگیری واژگان کلیدی در القا و متقاعدسازی، برگرفته از دو مسیر عمده ”مرکزی“ و ”پیرامونی“ است. هم‌چنین شیوه‌های منبع ارتباط، ماهیت ارتباط و ویژگی‌های مخاطبان به دلیل طراحی و سازمان‌دهی دقیق عملیات روانی از جانب آمریکایی‌ها، بعد از یازدهم‌ سپتامبر به ویژه پس از سقوط دولت طالبان بوده است.

کلیدواژه‌ها