تاثیر‎ ‎اجرای ‏FOCUS-PDCA‏ بر عملکرد بخش‎ ‎اورژانس بیمارستان شهید محلاتی تبریز

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

اهداف. اورژانس بیمارستان نقش اساسی در نجات جان افراد به هنگام بروز حوادث و سوانح ایفا می­کند. هر یک دقیقه تاخیر در اجرای عملیات احیا، 10-7% شانس بازگشت مصدوم را کاهش می­دهد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر دوره­های آموزشی خاص بر کارکرد بخش­های اورژانس است. روش­ها. این مطالعه پژوهشی مداخله­ای نیمه­تجربی، از نوع تک­گروهی پیش­ـ و پس­آزمون است . برای نمونه­گیری از روش­های سرشماری و نمونه­گیری آسان استفاده شد. بر اساس قضیه حد مرکزی، تعداد نمونه حداقل 30 مورد برآورد گردید و 40 مورد مطالعه شد. رضایت­مندی توسط پرسش­نامه محقق­ساخته در هر یک از مراحل (قبل از مداخله، بعد از مداخله و مرحله پیگیری) سنجیده شد. مدت زمان انتقال بیمار با کرونومتر محاسبه شد. پس از تشکیل کارگاه FOCUS-PDCA در گروه­های 12 نفره، دوره­­های ارتقا برای آموزش قدم به قدم مراحل FOCUS-PDCA به اجرا در آمد. یافته­ها. میانگین مدت زمان انتظار بیمار اورژانسی در مرحله قبل از مداخله 12/69±65/428 ثانیه، در مرحله بعد از مداخله 7/25±250 ثانیه و در مرحله پیگیری (دو ماه بعد) 57/27±235 ثانیه بود. میانگین نمره رضایت­مندی صاحبان فرآیند، از فرآیند انتقال و رسیدگی به بیمار اورژانسی در مرحله قبل از مداخله 4/13±6/86 و در مرحله بعد از مداخله 4/9 ± 9/116 و 2 ماه بعد در مرحله پیگیری 3/8±7/123 بود. نتیجه­گیری. اجرای FOCUS-PDCA بر عملکرد بخش اورژانس تاثیر مثبت دارد و موجب کاهش مدت زمان انتقال و رسیدگی به بیماران اورژانسی و همچنین افزایش رضایت­مندی صاحبان فرآیند می­شود.  

کلیدواژه‌ها