دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 32، خرداد و تیر 1387 

پژوهشی اصیل

بررسی اثر بخشی ترکیب درمانی آزیترومایسین و پردنیزولون در عوارض مزمن ریوی مصدومین شیمیایی با سولفورموستارد

صفحه 81-88

مصطفی قانعی؛ جعفر اصلانی؛ یونس پناهی؛ سید محسن آقایی میبدی؛ سید مرتضی حسینی


بررسی اختلال کنش جنسی در بین جانبازان شیمیایی

صفحه 99-106

حسین رنجبر شایان؛ خدابخش احمدی؛ فاطمه رئیسی


بررسی تأثیر ازن بر میزان حذف کیستهای ژیاردیا از آب

صفحه 113-118

مرتضی ایزدی؛ امیر ادیب زاده؛ مصطفی رضاییان؛ هما جماران؛ زهرا بابایی؛ شهره فرنیا


بررسی میزان شیوع مواجهه با وسائل نوک تیز پزشکی در میان پرستاران یک بیمارستان دانشگاهی

صفحه 119-128

نعمت اله جنیدی جعفری؛ میثم شصتی؛ مرتضی ایزدی؛ رضا رنجبر؛ محمد قاسمی


بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد یک جمعیت نظامی نسبت به الگوی صحیح مصرف غذا

صفحه 129-136

حمیدرضا توکلی؛ هرمز سنائی نسب؛ علی اکبر کریمی؛ رضا توکلی


عوارض طولانی مدت ریوی مواجهه با گاز خردل

صفحه 143-150

نادر روشن؛ سید حمیدرضا ابطحی؛ غلامعلی دانش فر؛ شهرام اخلاقپور؛ عباس ارجمند شبستری؛ محمد رضا یاوری


بررسی اثرات درمانی بتامتازون براپیتلیوم قرنیه چشم خرگوشهای آلوده به خردل در مرحله حاد

صفحه 151-158

فریده ابوعلی؛ مصطفی نادری؛ غلامرضا کاکا؛ خسرو جدیدی؛ سید همایون صدرایی؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ محمد حسین اسدی؛ مژگان جیحونیان؛ محمد جعفر ابراهیمیان