بررسی مقایسه‌ای عوامل خطر بیماری‌های قلبی در بیماران نظامی و غیرنظامی که تحت آنژیوپلاستی قرار گرفته‌اند در بیمارستانهای بقیه ا... الاعظم «عج» و شهید رجایی تهران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. ‌عوامل بسیاری مثل دیابت، افزایش فشار خون ، افزایش چربی‌های خون و مصرف سیگار و استرس‌های شغلی می توانند باعث ایجاد آترواسکلروز شوند. تا بحال مطالعه‌ای که بیان گر اختلاف عوامل خطر قلبی در بیماران نظامی و غیر نظامی که CABG یا آنژیوپلاستی شده اند انجام نشده است. لذا این مطالعه جهت بررسی مقایسه این اختلاف در بیماران نظامی و غیر نظامی طراحی شده است. مواد و روش ها. این مطالعه مقطعی – توصیفی در ‌کلیه بیمارانی که به علت آترواسکلروز قلبی عروقی طی سال 1386 به بیمارستانهای بقیه ا... الاعظم «عج» و شهید رجایی تهران مراجعه نموده و تحت آنژیوگرافی قرار گرفته و عمل آنژیوپلاستی یا CABG داشته اند, انجام شده است. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و به صورت چهره به چهره بوده است. متغیرهای مطالعه عبارت بودند از: سن ، جنس، مصرف سیگار، سابقه افزایش چربی‌های خون، فشار خون ، دیابت ، سابقه بیماریهای اعصاب و روان ، سابقه مواجهه با مواد شیمیایی ، سابقه حضور در جبهه. نتایج.  از مجموعه 196 بیمار مراجعه کننده به مراکز درمانی بیمارستان بقیه ا... الاعظم «عج» و شهید رجایی تهران دو مورد از مطالعه خارج شد، از 194 بیمار باقیمانده 132 نفر (68 درصد) غیر نظامی 62 (32 درصد) نفر نظامی بودند، و میانگین سن افراد نظامی که تحت عمل جراحی CABG قرار گرفته بودند 5/51 سال و در افراد غیر نظامی5/57 سال بود که در افراد نظامی پایین تر از افراد غیر نظامی بود. بیماریهای فشار خون، دیابت، هیپرلیپدمی در افراد غیر نظامی شایعتر بود و در مقابل میزان مصرف سیگار و مشکلات اعصاب و روان در نظامیان شایع تر بود. تمام بیماران نظامی که تحت عمل جراحی CABG قرار گرفته بودند مذکر بودند. بحث. در بیماران نظامی که تحت عمل جراحی CABG قرار گرفته بودند و در کسانی که سابقه حضور در مناطق شیمیایی و جبهه‌های جنگ را داشتند ، در سن پایین تری تحت عمل جراحی CABG قرار گرفته بودند که شاید حضور در مناطق جنگی و ماهیت خود شغل نظامی و محیط کاری آن و سابقه مواجهه با مواد شیمیایی مورد استفاده در جنگ در پایین بودن سن بیماری‌های قلب و عروق در این گروه دخالت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها