تاثیر نویز محیط‌های نظامی بر دستگاه شنوایی: مطالعه وزوز و حساسیت بیش از اندازه نسبت به صوت

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. وزوز و حساسیت بیش از اندازه نسبت به صوت، هر یک نوعی درک غیر طبیعی از صدا می باشند، و قرار گرفتن در معرض نویز در محیط‌های نظامی به عنوان یکی از مهم ترین علل بروز این اختلالات شناخته شده است. در بررسی حاضر، کم شنوایی، وزوز و حساسیت بیش از اندازه نسبت به صوت، روی گروهی از رزمندگان مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روش ها. مطالعه مقطعی حاضر روی 250 مرد ارجاع شده از کمیسیون عالی بنیاد جانبازان تهران در سال 1384 تا 1385، با میانگین سن 3/5 0/41 سال صورت گرفت. بررسی حاضر شامل انجام آزمایش‌های شنوایی پایه (ادیومتری تون خالص و گفتاری، ادیومتری امپدانس) و تکمیل پرسشنامه سنجش اختلالات شنوایی (وزوز، حساسیت زیاده از حد نسبت به صوت) بود. نتایج. متوسط سابقه حضور در جبهه، 7/1 4/2 سال (با محدوده 1 تا 10 سال) بود. در نزدیک به دو سوم افراد، شنوایی طبیعی، و در حدود یک سوم افراد، کم شنوایی از حد خفیف تا عمیق با افت بیشتر فرکانس‌های بالا و فراوانی بالاتر کم شنوایی‌های حسی عصبی (%0/93) مشاهده شد. وزوز در 0/78 درصد افراد، غالبا از نوع سابجکتیو (%8/98) و مداوم (%0/76) مشاهده شد. بلندی صدای وزوز در اکثر افراد در حد متوسط و زیاد (%3/84)، و غالبا درمان موثری برای آن صورت نگرفته بود. حساسیت بیش از اندازه نسبت به صوت در 5/76 درصد افراد، با آزاردهندگی بیشتر اصوات محیطی (%9/78) و همچنین حساسیت نسبت به دیگر تحریکات حسی به ویژه نور (6/27 درصد) مشاهده شد. در اغلب موارد، علت این اختلال صدای انفجار (%8/98)؛ و برزوز آن از هر دو نوع ناگهانی (%3/57) و تدریجی (%7/42) بود. در 0/38 درصد موارد حساسیت بیش از اندازه نسبت به صوت، در 0/35 درصد موارد وزوز، و در 0/28 درصد موارد کم شنوایی به عنوان مشکل اصلی برشمرده شد، و بین حساسیت بیش از اندازه نسبت به صوت و وزوز، ارتباط معناداری وجود داشت (001/0> p). نتیجه گیری. قرار گرفتن در معرض نویز زیاده از حد، یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر دستگاه شنوایی، و ایجاد کننده کم شنوایی، وزوز، و حساسیت بیش از اندازه نسبت به صوت است. قرار گرفتن در معرض نویز در محیط‌های نظامی می‌تواند حتی بدون ایجاد کم شنوایی، اختلالاتی چون وزوز و حساسیت بیش از اندازه نسبت به صوت را باعث شود، و تاثیرات رفتاری و اجتماعی نامطلوبی را موجب گردد.

کلیدواژه‌ها