بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد یک جمعیت نظامی نسبت به الگوی صحیح مصرف غذا

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. در دهه‌های اخیر عوامل ناتوانی و مرگ زودرس از بیماریهای عفونی و واگیردار به بیماریهای مزمن و تحلیل‌رونده تغییر یافته است. در این میان ارتباط بین الگوهای غذایی نادرست و بیماریهای مزمن از جمله بیماریهای قلبی و عروقی، سرطان و دیابت شناخته شده است. این مطالعه با هدف تعیین سطح آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان رسمی یک جمعیت نظامی نسبت به الگوی صحیح مصرف غذا انجام گرفته است. مواد و روش ها. این مطالعه به روش مقطعی روی 430 نفر یک جمعیت نظامی با محدوده‌ی سنی 65-19 سال، که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. جهت ارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد افراد از پرسشنامه‌ای که به صورت محقق ساخته و روایی آن با استفاده از نظرات 6 نفر از متخصصین مربوط انجام شده بود استفاده گردید. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS14 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق سطح آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای بر اساس نمرات تعیین شده به سه طبقه: خوب، متوسط و ضعیف تقسیم‌بندی شده است. نتایج. میانگین (انحراف معیار) امتیاز آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه ای کارکنان به ترتیب 1/63 (1/17)، 1/73 (5/7) و 3/38 (5/11) بود. به طوری که 5/23 درصد از کارکنان دارای آگاهی در سطح ضعیف، 63 درصد دارای آگاهی در سطح متوسط و 13.5 درصد دارای آگاهی در سطح خوب بودند و این میزان در مورد نگرش به ترتیب 6/1 و 9/37 و 5/60 درصد و در مورد عملکرد به ترتیب 5/90، 3/9 و 2/ درصد ارزیابی گردید. بین اگاهی با نگرش همبستگی قوی (r= 0.71) ولی بین آگاهی با عملکرد کارکنان همبستگی ضعیفی وجود داشت (r= 0.303). همچنین افراد با سطح سواد غیر دانشگاهی آگاهی ضعیف‌تری نسبت به افراد با تحصیلات دانشگاهی داشتند (P < 0.009). آگاهی و نگرش کارکنان نیروی هوایی بیشتر از کارکنان سایر نیروها بود (P < 0.001). بحث و نتیجه‌گیری. نتایج این مطالعه نشان داد که علی رغم قابل قبول بودن سطح آگاهی و بالا بودن نگرش کارکنان، عملکرد این جمعیت نظامی نسبت به الگوی صحیح مصرف غذا در حد قابل قبول نمی‌باشد بنابراین استفاده از روش‌های مختلف آموزشی و در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر الگوی صحیح مصرف غذا ضروری است.

کلیدواژه‌ها