ارتباط شغل و رسته کاری با دیسکوپاتیهای ستون فقرات در پرسنل مذکرنظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه.  اختلال در ساختمان و عملکرد دیسک (دیسکوپاتی) یکی‌آزعلل شایع درد ستون فقرات می باشد که می تواند به شکلها و درجات گوناگونی بروز نماید. علل مختلفی در ایجاد این اختلال دخالت دارند که یکی از آنها شغل و نوع کار فرد مبتلا است . بر اساس تحقیقات موجود این اختلال در نیروهای نظامی نسبت به مردم عادی از میزان بیشتری برخوردار است و عمده علت آن نیز سنگینی کار وماموریت این افراد مخصوصا در رسته های عملیاتی می باشد. هدف این مقاله بیان چگونگی ارتباط شغل و نوع کار (رسته کاری) با دیسکوپاتی‌ در پرسنل، مذکر رسمی نظامی بستری‌شده در بیمارستان بقیه الله (عج) می باشد. مواد و روش‌ها. مطالعه حاضرمطالعه‌ای توصیفی مقطعی بر روی 576 نفر بیمار مذکرنظامی مبتلا به دیسکوپاتی‌ ستون فقرات است که طی سالهای 1380 لغایت 1386 در بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) بستری‌ بوده اند. برای اینکار از یک پرسشنامه اعتبار سنجی شده که حاوی 3 قسمت ( اطلاعات دموگرافیک ، اطلاعات مربوط به ضایعه ، اطلاعات مربوط به رسته شغلی ) با سوالات بسته بود استفاده گردید. اطلاعات بعد از گردآوری ، دسته بندی و از طریق روشهای آمارتوصیفی آنالیز شدند . نتایج. بر اساس یافته های تحقیق ، میانگین سن ، قد ، وزن و سابقه کارافراد مبتلا بترتیب 6/45 و 170و 4/76و 7/21 سال بود. میزان فراوانی دیسکوپاتی درفقرات کمری 390 (8/67%) ، گردنی 153 (6/26%) ، و پشتی 33مورد ( 6/5%) بود. 504 مورد(6/87 %) دارای یک موضع دیسکوپاتیک بودند و 72مورد (4/12% ) دربیش از یک موضع دیسکوپاتی داشتند. افراد مبتلا به دیسکوپاتی 250 مورد (4/43% ) در رسته‌ عملیاتی ، 121مورد (21% ) در رسته فنی مهندسی ، 59 مورد ( 10.3% ) در رسته خدماتی و 146مورد (3/25% ) در رسته اداری پشتیبانی بودند. ‌ارتباط محل ضایعه با رسته خدمتی (028/0=p ) معنی‌دار بود. ضایعه در سطح پشتی - کمری (T12-L1) نیز بارسته خدمتی (013/0=p ) رابطه معنی‌داری‌داشت. بدین ترتیب که 36% در رسته عملیاتی ، 25% در رسته فنی مهندسی ، 3/23% دررسته اداری پشتیبانی و 7/15% در رسته خدماتی به دیسکوپاتی پشتی - کمری مبتلا بودند. از این افرا د تعداد 192مورد تحت درمان جراحی ، 288مورد تحت درمان طب فیزیکی و توانبخشی ، و بقیه تحت سایر درمانها قرار گرفتند. نتیجه‌گیری. شیوع ‌دیسکوپاتی ‌در پرسنل نظامی مذکربالاست و رابطه معنی‌داری بین رسته خدمتی با محل دیسکوپاتی وجود دارد. لذا انجام معاینات ادواری ، گماردن پرسنل در رسته هائی که با وضعیت فیزیکی آنها سازگاری دارد ، روشهای ‌تصحیح وضعیت در موقعیتهای مختلف شغلی ، آموزشهای ضمن خدمت ، و رعایت اصول ارگونومیک و انجام تمرینات ورزشی جهت بالا بردن آمادگی ستون فقرات درنیروهای نظامی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها