بررسی تأثیر ازن بر میزان حذف کیستهای ژیاردیا از آب

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. ژیاردیا تک یاخته تاژکداری است که انگل روده انسان و حیوانات می باشد. اگرچه روش معمول انتقال آن شخص به شخص است اما این انگل یکی از مهمترین عوامل بیماریهای منتقله از آب محسوب می شود. افزودن کلر به آب با مقادیر متعارف نمی تواند آنرا از بین ببرد. ازن یک گندزدای عالی است و می تواند حتی میکروارگانیسم های خیلی مقاوم به گندزداهای متداول را غیرفعال کند. ازن بطور متناوب جهت گندزدایی آب آشامیدنی استفاده می شود. هدف از این مطالعه، بررسی مقدار ازن مصرفی جهت از بین بردن کیستهای ژیاردیا از آب می باشد. مواد و روش ها. این مطالعه از نوع تجربی بوده و از روش تخلیه کرونا جهت تولید ازن استفاده گردید. کیستهای ژیاردیا لامبلیا با روش تغلیظ شیب غلظت با سوکروز، جداسازی شده و با لام Thoma ده بار شمارش شد و میانگین آن محاسبه گردید. سوسپانسیونی حاوی 120.000cyst/lit در زمانهای 9، 7 و 5 دقیقه و با غلظت 1.3mg/lit در سه محیط آب شهری، آب مقطر و سرم فیزیولوژی تحت تأثیر ازن قرار گرفت. در آزمون دیگری تأثیر گذشت زمان بر مقاومت کیستهای ژیاردیا در یک دوره 6 روزه و در روزهای اول، سوم و ششم، با غلظت و زمان های تماس مختلف در زمانهای 9، 7، 5، 3 و1 دقیقه با غلظت 2mg/lit در محیط آب شهری ارزیابی شد. نتایج. ازن با غلظت 1.3mg/lit در زمانهای 5 و 7 دقیقه قادر به حذف کامل کیستهای ژیاردیا نبود درحالیکه با افزایش زمان به 9 دقیقه کلیه کیستها از محیط آبی حذف گردیدند. هنگامیکه آزمایشها با آب مقطر و سرم فیزیولوژی انجام شد، کلیه کیستها در تمامی زمانهای تماس از بین رفتند. در آزمایش دیگری در روز اول، در زمانهای 7 و9 دقیقه، 100 درصد کیستها حذف شدند. درحالیکه در روزهای سوم و ششم، راندمان حذف در زمانهای 7 و 9 دقیقه کاهش یافت و کیستهای زنده قابل مشاهده بود. بحث و نتیجه گیری. آب مقطر و سرم فیزیولوژی در آزمایش اختلال ایجاد نموده و نتایج صحیحی بدست نمی آید. به همین دلیل در این مطالعه از آب شهری کلرزدایی شده استفاده شد. با گذشت زمان، شرایط محیطی برای ادامه حیات کیست با مشکل مواجه می شود. از اینرو احتمالاً دیواره کیست به مرور زمان مقاومتر شده و از بین بردن همه کیستهای ژیاردیا با همان Ct روز اول امکان پذیر نمی باشد.

کلیدواژه‌ها