عفونت ‏Bordetella pertussis‏ در بالغین جوان ‏

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

اهداف. در طول دهه اخیر تغییرات بسیاری در روند بیماری سیاه­سرفه اتفاق افتاده است. عفونت با Bordetella pertussis در حال حاضر بین بالغین جوان و بالغین بیشتر گزارش می­شود و این افراد را به عنوان منبعی برای کودکان مستعد مطرح نموده است . روش­ها. در مطالعه­ای شاهد- موردی، 50 نفر از بیماران بالای 18 سال مبتلا به سرفه طول­کشیده بیش از دو هفته با 50 نفر افراد گروه کنترل، از نظر ابتلا به سیاه­سرفه مقایسه شدند. روش­های تشخیصی به­کاررفته، کشت از نازوفارنکس و تعیین تیتر IgG علیه B. pertussis به­وسیله روش ELISA بود. یافته­ها. تیتر آنتی­بادی علیه B. pertussis در زمان مراجعه در 48% گروه آزمون مثبت بود اما در گروه کنترل 12% مثبت گزارش شد (001/0 > p ). در گروه آزمون، افزایش میانگین تیتر آنتی­بادی بعد از دو هفته از زمان مراجعه در مقایسه با زمان مراجعه معنی­دار بود (04/0 p= ). کشت نازوفارنکس در گروه آزمون 2% مثبت گزارش شد و در گروه شاهد همه نمونه­ها منفی بودند. نتیجه­گیری. ایمنی در مقابل عفونت B. pertussis برای تمام عمر نیست. به نظر می­آید تا زمانی که سیاه­سرفه در بالغین توسط واکسیناسیون همگانی با واکسن فارغ از سلول پیشگیری نشده است، باید در برخورد با بیمار با سابقه سرفه بیش از دو تا سه هفته، این عفونت مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها