توزیع آناتومیک مجروحیت های جنگی و نقش احتمالی وسایل حفاظت فردی در پیشگیری از آنها ‏

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

اهداف. پدیده جنگ دارای تبعات گوناگونی است. در بُعد انسانی، به غیر از تلفات جانی، میرایی ناشی از مجروحیت­ها بار مالی بسیاری را برای فرد و جامعه در پی دارد. هدف این مطالعه، بررسی توزیع مجروحیت­ها از جنبه­های گوناگون و تحلیل آماری و طبی اطلاعات یکی از ستادهای مجروحین و مصدومین استانی است. روش­ها. تحقیق حاضر به صورت توصیفی- مقطعی روی پرونده پزشکی مجروحین جنگ ایران و عراق اعزام­شده به ستاد مجروحین و مصدومین یکی از استان­های کشور طی سال 1366 صورت پذیرفت. اطلاعات درج­شده در پرونده با استفاده از چک لیست محقق­ساز استخراج شد و از نظر عضو آسیب­دیده، مجروحیت به سر و گردن، اندام فوقانی، اندام تحتانی، قفسه صدری، شکم، ستون فقرات و لگن تقسیم گردید. داده­های جمع­آوری­شده با استفاده از آزمون­های مربوط به متغیرهای کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته­ها. بین کل افراد شرکت­داده­شده در مطالعه، 578 مورد مجروحیت ثبت گردید. شیوع آسیب اندام تحتانی (6/57%) بیش از سایر قسمت­های بدن بود. اندام فوقانی (30%) و سر و گردن (7/15%) در رده دوم و سوم قرار داشتند. شایع­ترین علت نظامی رخداد مجروحیت، انفجار خمپاره و اصابت ترکش ناشی از آن بود. بیش از نیمی از مجروحیت­ها حین عملیات پدافند رخ داده بود. نتیجه­گیری. عوامل غیرجنگی در بروز مجروحیت­ها نقش مهمی دارد و در بیشتر مجروحیت­ها ناحیه سر و تنه درگیر شده­اند. لذا اهتمام در به­کارگیری وسایل حفاظت فردی با درجه حفاظت بالا می­تواند در کاهش شیوع مجروحیت­ها موثر باشد.

کلیدواژه‌ها