نویسنده = آزاد مرزآبادی، اسفندیار
عوامل ایجاد کننده استرس از دیدگاه قرآن و احادیث

دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1395، صفحه 299-307

اسفندیار آزاد مرزآبادی؛ یوسف اعظمی


معنویت، کارکنان نظامی، استرس شغلی

دوره 16، شماره 2، مرداد و شهریور 1393، صفحه 53-60

اسفندیار آزاد مرزآبادی؛ سعید نیک نفس


مقایسه سبک‌های حل مسئله در سربازان وابسته به مواد و سربازان بهنجار

دوره 16، شماره 2، مرداد و شهریور 1393، صفحه 69-75

اسفندیار آزاد مرزآبادی؛ سید مرتضی هاشمی زاده؛ پریا شکوهی


مقایسه صفات شخصیتی، در سربازان وابسته وغیر وابسته به مواد

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 117-124

اسفندیار آزادمرزآبادی؛ رضا کرمی نیا؛ شهرود سلیمانی؛ محمد غلامی فشارکی،


تاثیر سبک رهبری مدیران و عوامل دموگرافیک بر میزان رضایت شغلی کارکنان خدمات درمانی نظامی

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 37-42

محمد غلامی فشارکی؛ زهره آقامیری؛ معصومه محمدیان؛ مهدی حبیبی؛ سمیه السادات انوری؛ اسفندیار آزاد مرزآبادی


بررسی سلامت روانی و رابطه آن با فرسودگی شغلی و رضایت از زندگی کارکنان

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 279-284

سیدحسین سلیمی؛ اسفندیار آزادمرزآبادی؛ محمد عابدی درزی


بررسی عوامل موثر بر استرس شغلی نظامیان

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 1-6

اسفندیار آزادمرزآبادی؛ محمد غلامی فشارکی


عوامل استرس زا و متغیرهای مرتبط با آنها در کارکنان نظامی

دوره 11، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 213-217

اسفندیار آزادمرزآبادی


بررسی استرس‌های شغلی گروهی از کارکنان سپاه

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 15-22

اسفندیار آزادمرزآبادی؛ حمید طرخورانی؛ نسرین‌ السادات امامی‌خوانساری


بررسی فشار‌های عصبی گروهی از کارکنان نظامی مستقر در منطقه خلیج فارس

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1385، صفحه 249-254

اسفندیار آزادمرزآبادی؛ علی فتحی‌آشتیانی؛ خدابخش احمدی