بررسی فشار‌های عصبی گروهی از کارکنان نظامی مستقر در منطقه خلیج فارس

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. فشار عصبی یکی از پدیده‌هایی است که همزمان با گسترش تکنولوژی و شهر نشینی بر زندگی انسان سایه افکنده است. با توجه به ویژگیهای جغرافیایی منطقه خلیج فارس (گرما، رطوبت و … ) و همچنین اهمیت و حساسیت منطقه خلیج فارس و به منظور آگاهی از عوامل استرس زا برای نیروهای نظامی تحقیق حاضر انجام گرفته است. مواد و روش کار. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – مقطعی است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق کلیه نیروهای نظامی مستقر در منطقه خلیج فارس بود. نمونه مورد بر ر سی عبارت بودند از 766 نفر از پرسنل مستقر در منطقه که به روش خوشه‌ای انتخاب شده، مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار تحقیق متشکل از پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه هلمز و راهه بود. نتایج. میانگین نمره استرس در نمونه مورد بررسی 204 به دست آمد؛ این در حالی است که سقف نمره قابل قبول (عادی، بهنجار) در مقیاس هلمز و راهه 100 می‌باشد. همچنین 34 درصد افراد نمونه مورد بررسی نمره‌های بیش از 250 داشتند و 38 درصد نیز نمره ای بین 100 تا 250 کسب کردند. بحث. نمره میانگین نمونه مورد بررسی حداقل دو برابر حد مجاز نمره استرس می‌باشد و با توجه به پیش‌بینی سازندگان پرسشنامه افرادی که نمره آنها بین 100 تا 250 باشد ، 50 درصد احتمال ابتلا به یکی از اختلالات روانی – فیزیولوژیک را نیز دارا می‌باشند. 

کلیدواژه‌ها