بررسی استرس‌های شغلی گروهی از کارکنان سپاه

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

هدف. استرس شغلی نوعی کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگی‌های فردی است که در آن درخواست‌های محیط کار بیش از آن است که فرد بتواند از عهده انجام آن برآید. این تحقیق درصدد یافتن استرس‌های شغلی گروهی از کارکنان سپاه است. مواد و روشها. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از 164 نفر از کارکنان سپاه که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق عبارت از پرسشنامه سنجش استرس کارکنان و پرسشنامه سنجش تنیدگی شغلی اسپیو بوده است. یافته‌ها. بر اساس نتایج حاصله 5/13درصد نمونه مورد بررسی دارای استرس شغلی زیاد و 9/72 درصد نیز داری استرس در حد متوسط بوده‌اند. در میان عوامل استرس‌زای مربوط به نقش 28 درصد نمونه در محیط فیزیکی دارای استرس زیاد بوده‌اند. در میان عوامل استرس‌زای شغلی مربوط به نقش بالاترین میانگین مربوط به استرس ناشی از محیط فیزیکی، دوگانگی نقش و پس از آن محدوده نقش و پایین‌ترین میانگین را استرس ناشی از مسئولیت به خود اختصاص داده است.در بین عوامل مختلف استرس‌زا بالاترین میزان همبستگی بین عامل استرس کار- خانواده و استرس کار بدست آمد. بحث و نتیجه‌گیری. طبق نتایج بدست‌آمده 63 درصد افراد در بعد تنیدگی ناشی از مسئولیت دارای‌ استرس متوسط و 28 درصد در عامل محیط کار دارای تنیدگی زیاد بوده‌اند. بین استرس خانواده و کار و استرس کلی همبستگی بالایی مشاهده شد. نتایج پرسشنامه‌های تنیدگی و استرس یکدیگر را تایید می‌کند و این امر دلیل بر استرس‌زا بودن نوع کار واحد مورد مطالعه است. این نتایج در سایر مطالعات نیز مورد تائید قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها