معنویت، کارکنان نظامی، استرس شغلی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

اهداف: هدف پژوهش حاضر، بررسی معنویت سازمانی و نقش آن در استرس شغلی کارکنان نظامی است.

روش‌ها: روش اجرای تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و روش اجرای آن به‌صورت پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه‌های استرس شغلی و پرسشنامه معنویت میلیمن بوده است که 959 نفر از کارکنان نظامی به‌عنوان نمونه پژوهش به آن‌ها پاسخ داده‌اند؛ و با اطلاعات به‌دست آمده نیز با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد.

یافته‌ها: نتایج به‌دست آمده نشان داد که در زمینه استرس شغلی، گروه نمونه بهترین وضعیت را در خرده مؤلفه نقش با میانگین 79/3 و انحراف استاندارد 86/0 و ضعیف‌ترین وضعیت را در خرده مؤلفه ارتباط با میانگین 77/2 و انحراف استاندارد 84/0 دارند. در خرده مؤلفه احساس معنا در کار نیز، با میانگین 39/3 و انحراف استاندارد 25/1 بالاترین نمره و در خرده مؤلفه همسویی با ارزش‌های سازمان با میانگین 24/3 و انحراف استاندارد 83/0 پایین‌ترین نمره را دارا می‌باشد. همچنین، تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که بین معنویت سازمانی و استرس شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. از طریق معنویت سازمانی می‌توان استرس شغلی را پیش بینی کرد.

نتیجه‌گیری: بین معنویت سازمانی و استرس شغلی رابطه وجود دارد و از طریق معنویت سازمانی می‌توان استرس شغلی را پیش بینی کرد.

کلیدواژه‌ها