بررسی سلامت روانی و رابطه آن با فرسودگی شغلی و رضایت از زندگی کارکنان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) ، تهران، ایران

چکیده

اهداف: ضرورت توجه به سلامت روانی نیروهای نظامی یک امر بدیهی و آشکار بوده و به همان میزان که سلاح و تجهیزات و تاکتیکهای نظامی برای نبرد ضروری می باشد، تامین بهداشت روانی و سلامت روانی نیروهای رزمنده نیز امری اجتناب ناپذیر است. بر این اساس پژوهش حاضر می کوشد تا وضعیت سلامت روانی و رابطه آن با فرسودگی شغلی و رضایت از زندگی را مورد بررسی قرار دهد.
روش ها: تحقیق حاضر یک مطالعه مقطعی به شیوه همبستگی است که روی 250 نفر از کارکنان یک دانشگاه نظامی، با استفاده از روش نمونه-گیری تصادفی طبقه ای انجام شده است. ابزار مورد تحقیق پرسشنامه سلامت روان(SCL90)، پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و پرسشنامه رضایت از زندگی(SWLS) می باشد.
یافته ها: بر اساس یافتههای این مطالعه، بین وضعیت تاهل و سوالات اضافی ، روان پریشی، ترس مرضی، پرخاشگری، اضطراب، افسردگی، وسواس – اجبار و شکایات جسمانی رابطه معنی داری وجود دارد (p < 0/05). بین افکار پارانوئید، حساسیت در روابط بین فردی و وضعیت تاهل رابطه معنی داری وجود ندارد. یافته ها نشان می دهد با توجه به سطح معنی داری متغیرها بین نوع درجه و سوالات اضافی، روان پریشی ،ترس مرضی، پرخاشگری، اضطراب، افکار پارانوئید، حساسیت در روابط بین فردی، افسردگی، وسواس- اجبار و شکایات جسمانی رابطه معنی داری وجود دارد (p < 0/001). بر اساس یافته ها، بین رضایت از زندگی و سلامت روانی رابطه معنی داری وجود دارد(p < 0/001).
نتیجه گیری: سلامت روانی افراد رابطه معنادار با فرسودگی شغلی و رضایت از زندگی آن ها دارد.

کلیدواژه‌ها