دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 50، آذر و دی 1391 
یافته ها، تنگناها و جهت گیری های پژوهش در حوزه سلامت روانی جانبازان

صفحه 251-260

خدابخش احمدی؛ مجتبی حبیبی؛ رضا شاهی؛ سمیرا خوشکام؛ آزاده مرادی؛ شیوا اخوان راد؛ محمد جواد احمدی زاده


تنوع گونه ها و وفور نسبی مگس های حایز اهمیت پزشکی در جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در سال 1389

صفحه 261-270

مهدی خوبدل؛ کامران اکبرزاده؛ حسین جعفری؛ علی مهرابی توانا؛ مرتضی ایزدی؛ علی موسوی جزایری؛ محمد مهدی بهمنی؛ مهدی سالاری؛ محمد آخوند؛ مرتضی رحیمی؛ محمد نوبخت؛ جواد رفیع نژاد


اثربخشی آموزش ارتباط راه‏ حل ‏مدار بر مهارتهای ارتباطی پرستاران

صفحه 271-278

حسین امیری؛ مهدی صادقی شرمه؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ فرشاد بهاری؛ علیرضا بینش


بررسی سلامت روانی و رابطه آن با فرسودگی شغلی و رضایت از زندگی کارکنان

صفحه 279-284

سیدحسین سلیمی؛ اسفندیار آزادمرزآبادی؛ محمد عابدی درزی


نقش تمرینات ورزشی هوازی 15 هفته ای در ارتقاء تناسب قلبی و عروقی در کارکنان پروازی

صفحه 285-292

محمد قاسمی؛ مهران جاریانی؛ وحید سبحانی؛ فرزانه چاوشی؛ مریم رضایی؛ حسن رففتی


بررسی استانداردهای بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های نظامی و غیر نظامی استان اصفهان

صفحه 299-306

علی ایوبیان؛ الهام معظم؛ میترا نوید؛ محمدجواد حسینپورفرد؛ مرتضی ایزدی