یافته ها، تنگناها و جهت گیری های پژوهش در حوزه سلامت روانی جانبازان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج)

2 پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه تبریز

4 دانشگاه اصفهان

5 دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

اهداف: مطالعات گوناگونی در حوزه سلامت روان جانبازان انجام شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی این پژوهشها برای شناخت تنگناها و ترسیم ماتریس پژوهشی است.
روش ها: پژوهش حاضر با استفاده از روش مطالعه مروری و تحلیل محتوا، اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی در زمینه پژوهشهای انجام شده در حوزه سلامت روانی جانبازان از جمله طرح های پژوهشی، مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در سمینارها و همایشها را مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری این مطالعه شامل منابع آرشیوی بود که به واسطه پروتکل مروری جمع آوری و طبقه بندی و با بهره گیری از مدل مارشال و راسمن تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: از بین پژوهش های انجام شده، 35 درصد در زمینه اختلالات روانی، 21 درصد در زمینه جنبه های سلامت روان شناختی، 17 درصد در زمینه خانواده و فرزندان، 10 درصد در زمینه درمان و مداخله، 8 درصد در زمینه کیفیت زندگی و 4 درصد در زمینه مسائل رفاهی جانبازان بود. جهت بررسی کیفی، نتایج یافته های پژوهش های مختلف در 9 محور زیر کدگذاری شدند: کیفیت زندگی، مشکلات خانوادگی، اشتغال، مسائل اجتماعی، سوء مصرف مواد، مهارت های زندگی، اختلالات روانی، مسائل درمانی، مسائل رفاهی. همچنین نقاط قوت و ضعف پژوهش های گذشته تحلیل شد و نیز خلاءهای موجود و ماتریس پژوهش های سلامت روان جانبازان و خانواده آنها ترسیم گردید.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه می تواند در خصوص تدوین برنامه و نقشه راه متخصصان و متولیان درمان و پژوهش سلامت روانی جانبازان کمک کند و راهبردهای سیاست گذاری پژوهشی آینده را در قالب بررسی توصیفی-تحلیلی یافته ها، تنگناها و جهت گیری های پژوهشی گذشته سلامت روان جانبازان روشن تر سازد.

کلیدواژه‌ها