بررسی استانداردهای بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های نظامی و غیر نظامی استان اصفهان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

اهداف: بخش مراقبت ویژه در بیمارستان ها با تجهیزات خاص و افراد خبره پذیرای بیماران بدحال می باشد. تجهیزات و تکنیک های مراقبتی نوین این واحد را به واحدی تخصصی برای مراقبت بیماران تبدیل کرده است که لزوم استانداردسازی در این واحد همواره به چشم می خورد. این مطالعه به منظور شناخت وضعیت موجود استانداردهای بخش مراقبت ویژه و میزان مطابقت آن با استانداردهای مورد نظر در برنامه ملی ارزشیابی بیمارستان های ایران انجام گرفت.
روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی در کلیه بخش های ویژه بیمارستان های استان اصفهان در سال 1389 صورت گرفت. ابزار گردآوری داده ها چک لیست های ارزشیابی ملی بیمارستان در بخش مراقبت های ویژه بود. چک لیست با کمک مشاهده، بررسی مستندات و مصاحبه تکمیل شد و داده ها با کمک نرم افزارهای SPSS و Excel مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: بیشترین میزان رعایت استانداردهای بخش مراقبت ویژه به ترتیب مربوط به: بیمارستان نظامی با 2/84 درصد، بیمارستان های دانشگاهی با 6/83 درصد، بیمارستان های نیمه دولتی با 3/83 درصد، بیمارستان های خصوصی با 6/78 درصد و بیمارستان های شبکه با 13/77 درصد بوده است.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که بیمارستان نظامی استانداردهای بالاتری را در مورد بخش مراقبت ویژه رعایت می کند. شاید دلیل آن مربوط به سیستم نظامی باشد و یا علل مختلف دیگر که جای پژوهش بیشتر را دارد.

کلیدواژه‌ها