تنوع گونه ها و وفور نسبی مگس های حایز اهمیت پزشکی در جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در سال 1389

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه بقیه الله

2 گروه حشره‌شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 بیمارستان صاحب الزمان

4 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران

5 مرکز تحقیقات بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران

6 ، بهداری نیروی دریایی سپاه، بندرعباس، ایران

7 بهداری نیروی دریایی

8 - کارشناس ارشد حشره‌شناسی پزشکی، گروه حشره‌شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

9 گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

10 بهداری منطقه یکم دریایی سپاه، بندرعباس، ایران

چکیده

اهداف: مگس ها از حشرات حایز اهمیت پزشکی برای نیروهای نظامی بویژه در شرایط آب و هوایی گرم محسوب می شوند. هدف از این مطالعه شناسایی گونه ها دارای اهمیت پزشکی و بهداشتی و تعیین وفور نسبی آنها در جزایر تنب و ابوموسی می باشد.
روش ها: صید مگس ها به مدت یک سال و بصورت ماهانه در سال 1389 در سه جزیره مذکور انجام گرفت. برای این منظور از تله -مگس و نیز تله بطری پلاستیکی مدل مخروط وارونه استفاده شد. مگس های صید شده با استفاده از کلیدهای تشخیص معتبر و نیز توصیف و شرح مشروح گونه ها، مورد شناسایی قرار گرفتند. وفور نسبی مگس ها نیز از طریق محاسبه میانگین وفور به تله در هر ماه تعیین شد.
یافته ها: در این مطالعه 10 گونه از مگس های حائز اهمیت پزشکی شامل لوسیلیا سریکاتا، کرایزومیا مگاسفالا، کرایزومیا آلبیسپس، کالیفورا ویسینا، سارکوفاگا اجیپتیکا، سارکوفاگا آفریکا، ولفارسیا مگنیفیکا، موسینا استابولانس به همراه موسکا دومستیکا و یک گونه از جنس پاسرومیا از سه خانواده کالیفوریده، سارکوفاژیده و موسیده صید گردید. میانگین وفور مگس به هر تله در جزایر مورد مطالعه (2/1±)8/6 تعیین گردید. مگس ها در جزایر مورد بررسی دارای دو اوج فعالیت در سال هستند. بیشترین وفور مگس ها در ماه های فروردین، اردیبهشت و مهر و کمترین وفور در تابستان است.
نتیجه گیری: تنوع مگس ها و وفور آنها بویژه در فصل بهار و اوایل پائیز در جزایر مورد بررسی بالا است و اقدامات کنترلی در این موقع از سال می بایست صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها