بررسی مقایسه ای مهارت های تفکر انتقادی و گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان جانباز و غیر جانباز

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،کرمانشاه،ایران

2 گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان،ایران

چکیده

اهداف: تفکر انتقادی امروزه از نظر اندیشمندان به عنوان خروجی اصلی آموزش عالی معرفی شده و آموزش تفکر پایه اصلی ظهور آن می باشد. با هدف این مطالعه مقایسه مهارت های تفکر انتقادی و گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان جانباز و غیر جانباز شهرستان گیلانغرب و قصرشیرین در نیمه دوم سال 1389 بود.
روش ها: این مطالعه مقایسه ای بر روی 80 نفر از دانشجویان جانباز و غیر جانباز در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان گیلانغرب و قصرشیرین انجام شد. ابزار گردآوری داده ها آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا و پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا بود. داده ها با نرم افزارSPSS15 به کمک آزمون MANOVA مقایسه شد.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره کل مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان غیر جانباز 2.12±12.45 و در دانشجویان جانباز 2.51±12.12 بود. از نظر گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان غیر جانباز، میانگین و انحراف معیار نمره کل 25.64±262.34 و در دانشجویان جانباز 20.17±278.46 بود. بین نمره گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان غیر جانباز با جانباز تفاوت معنادار آماری فقط در خرده مقیاس حقیقت جویی وجود داشت(p=0.001) و در زمینه خرده مقیاس های جستجو گری و رشد یافتگی داشجویان جانباز گرایش مثبت تری نشان داده اند.
نتیجه گیری: با عنایت به یافته های حاصل، برنامه ریزان و مسئولین باید در برنامه های آموزشی خود توجه بیشتری به پرورش مهارت تفکر انتقادی و گرایش به تفکر انتقادی اختصاص دهند.

کلیدواژه‌ها