اثربخشی آموزش ارتباط راه‏ حل ‏مدار بر مهارتهای ارتباطی پرستاران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)- دانشکده پرستاری

2 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...[عج]

3 واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی اراک

4 اداره پرستاری و پیراپزشکی بهداری کل ناجا

چکیده

اهداف: برقراری ارتباط موثر نه تنها جزو مهمترین نیازهای بیمار است، بلکه اساس کار پرستاری نیز محسوب می‏شود. در این مطالعه تاثیر آموزش فنون ارتباطی راه‏ حل ‏مدار بر مهارتهای ارتباطی پرستاران بخش‏های داخلی و جراحی مورد ارزیابی قرار گرفت.
روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی از نوع یک ‏گروهی پیش و پس‏آزمون، تعداد 71 نفر از پرستاران مرد و زن بخش‏های داخلی جراحی یک بیمارستان در تهران شرکت کردند. فنون ارتباطی راه‏ حل ‏مدار در یک کارگاه یک‏ روزه (8 ساعت) آموزش داده شد. مهارت های ارتباطی پرستاران بصورت پیش‏آزمون و پس‏آزمون (2 ماه بعد از مداخله) با پرسشنامه 26سوالی محقق‏ساخته ارزیابی شد که با ضریب همبستگی(89/0=α) پایایی درونی آن تایید شد. برای هر یک از شرکت‏کنندگان، سه پرسشنامه (توسط خود فرد، سرپرستار و همکار) تکمیل شد. داده‏ها با استفاده از آزمون‏های توصیفی و تحلیلی آنالیز شد.
یافته‏ها: بین میانگین کل نمرات مهارتهای ارتباطی پرستاران قبل و بعد از آموزش به تفکیک افراد ارزیاب از نظر آماری اختلاف معناداری مشاهده شد [001/0= P]. همچنین بین میانگین نمره حیطه‏های چهارگانه مهارتهای ارتباطی پرستاران قبل و بعد از مداخله نیز تفاوت معنادار آماری مشاهده شد [001/0= P].
بحث و نتیجه‏گیری: آموزش کوتاه‏ مدت اصول و فنون ارتباطی درمان راه‏حل‏مدار به پرستاران، می‏تواند بر جنبه‏های مختلف مهارتهای ارتباطی پرستاران بخش‏های داخلی و جراحی، شامل ارتباط عمومی ، ارتباط درمانی و حمایت روحی بیماران و نگرش آنان به مقوله ارتباط با بیمار، تاثیر مثبتی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها