نویسنده = علی اکبر کریمی زارچی
مروری بر 17 سال کاربرد مدل مراقبت پیگیر بر پیامدهای بیماری‌های حاد و مزمن: توصیف و ارزیابی کیفیت روش‌شناسی مقالات

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 27-55

سید محمدمسعود موسوی نسب؛ امیر واحدیان عظیمی؛ محمود ثالثی؛ انسیه واحدی؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ معصوم خوش فطرت؛ فرشید رحیمی بشر


بررسی شیوه اداره بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح و ارتباط آن با شاخص های عملکرد بیمارستانی

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 59-68

احمد عامریون؛ بایرام نجاتی زرنقی؛ جواد حسینی شکوه؛ روح الله زابلی؛ علی اکبر کریمی زارچی


اثربخشی آموزش ارتباط راه‏ حل ‏مدار بر مهارتهای ارتباطی پرستاران

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 271-278

حسین امیری؛ مهدی صادقی شرمه؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ فرشاد بهاری؛ علیرضا بینش


کیفیت باکتریولوژیک اغذیه آماده مصرف در چهار رستوران وابسته به یک مرکز نظامی

دوره 13، شماره 4، آذر و دی 1390، صفحه 207-212

حمیدرضا توکلی؛ کاظم فرهنگ؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ اسماعیل حیدری


سبک رهبری مدیران بیمارستانی از نظر کارکنان و ارتباط آن با شاخص‌های بیمارستانی

دوره 13، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 125-132

احمد عامریون؛ سید مرتضی حسینی شکوه؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ نوروز محمودی


اثیر تغییرات سازمانی بر شاخص‌های سلامت سازمان و ارتباط آن با اثربخشی سازمانی

دوره 13، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 173-179

شهرام توفیقی؛ محمود چاقری؛ احمد عامریون؛ علی اکبر کریمی زارچی


ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان ها

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 23-26

بتول نحریر؛ عباس عبادی؛ شهرام توفیقی؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ حسن هنرور


روش های کاهش تولید پسماند بیمارستانی

دوره 11، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 127-133

حسین معصوم بیگی؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ جمشید تاجیک


ارزیابی مقایسه ای کیفیت باکتریایی، شیمیایی و ارگانولپتیک غذاهای طبخ شده با تجهیزات معمولی و نوین

دوره 11، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 165-170

حمیدرضا توکلی؛ قدرت ا... صوفی آبادی؛ داود فرج زاده؛ حسن رفعتی؛ علی اکبر کریمی زارچی


میزان آگاهی سرپرستاران بیمارستان های وابسته به یکی از دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه کنترل عفونت های بیمارستانی

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 97-101

احمد عامریون؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ رضا توکلی؛ غلامعلی قربانی؛ روح الله زابلی؛ سید مرتضی حسینی شکوه


میزان رضایت مندی بیماران بستری و مراجعه کننده به یک بیمارستان نظامی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 37-44

احمد عامریون؛ مهدی ابراهیم نیا؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ شهرام توفیقی؛ روح ا... زابلی؛ حسن رفعتی


بررسی اثرات درمانی بتامتازون براپیتلیوم قرنیه چشم خرگوشهای آلوده به خردل در مرحله حاد

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 151-158

فریده ابوعلی؛ مصطفی نادری؛ غلامرضا کاکا؛ خسرو جدیدی؛ سید همایون صدرایی؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ محمد حسین اسدی؛ مژگان جیحونیان؛ محمد جعفر ابراهیمیان


تاثیر آموزش حل تعارض بر کیفیت زندگی همسران جانبازان مبتلا به PTSD

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 45-51

اکرم پرنده؛ مسعود سیرتی نیر؛ مرتضی خاقانی زاده؛ علی اکبر کریمی زارچی


بررسی نحوه بهره‌برداری از دستگاه‌های کلرزنی به‌عنوان تنها روش گندزدایی آب شرب در مراکز نظامی

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1384، صفحه 257-260

حسین معصوم بیگی؛ علی اکبر کریمی زارچی


بررسی وضعیت گندزدایی آب آشامیدنی در پادگان های سپاه

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1383، صفحه 159-165

حسین معصوم بیگی؛ علی اکبر کریمی زارچی


بررسی وضعیت جمع آوری و دفع بهداشتی زباله در یگان های صعود کننده به قله سبلان

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1383، صفحه 195-200

نعمت‌ا... اسمی؛ علی مهرابی توانا؛ قاسمعلی عمرانی؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ مهدی خوبدل؛ فهیمه فلاح؛ فیروز ولیپور