کیفیت باکتریولوژیک اغذیه آماده مصرف در چهار رستوران وابسته به یک مرکز نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بهداشت، پژوهشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...(عج)، تهران، ایران

2 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...(عج)، تهران، ایران

3 گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...(عج)، تهران، ایران

چکیده

  اهداف: یکی از مهم‌ترین روش‌های ارزیابی باکتریولوژیک غذاها در رستوران‌ها، نمونه‌گیری تصادفی و انجام آزمایش‌های میکروبی است. هدف از این مطالعه، بررسی کیفیت باکتریولوژیک غذا ها و سالادهای آماده مصرف در چهار رستوران وابسته به یک مرکز نظامی در تهران بود.   روش‌ها: این مطالعه مقطعی در سال 1388 انجام شد. 288 نمونه غذا و سالاد آماده مصرف از چهار رستوران طرف قرارداد یک مرکز نظامی به‌طور تصادفی انتخاب و با روش‌های استاندارد از نظر تعداد کلی باکتری‌ها، کلی‌فرم، استافیلوکوکوس‌اورئوس، اشرشیاکلی و سالمونلا آزمایش شدند. نتایج به‌کمک نرم‌افزار SPSS 15 با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون آنووا تحلیل شد.   یافته‌ها: از نظر تعداد کلی باکتری‌ها، بیشترین آلودگی در نمونه‌های رستوران B و از نظر آلودگی به کلی‌فرم، اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس‌اورئوس بیشترین آلودگی در نمونه‌های رستوران A مشاهده شد. در 5 نمونه آلودگی به اشرشیاکلی تایید شد، ولی در هیچ‌یک از نمونه‌ها آلودگی به سالمونلا مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: آلودگی باکتریایی برخی از غذاها و سالادهای عرضه‌شده در رستوران‌های مورد مطالعه، بیش از حد استاندارد است و انجام مطالعات تکمیلی و کنترل منظم این رستوران‌ها لازم و ضروری است .

کلیدواژه‌ها