اثیر تغییرات سازمانی بر شاخص‌های سلامت سازمان و ارتباط آن با اثربخشی سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: تغییرات و تحولات سازمانی، دارای پیامدهایی است و هر سازمانی که با تغییر و تحول مواجه می‌شود، باید با این پیامدها به‌روش مناسبی برخورد نماید . هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر تغییرات بر شاخص­های سلامت سازمان و ارتباط آن با اثربخشی سازمانی بود.   روش­ها: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی در سال 1389 روی 59 نفر از پایوران یک واحد نظامی که به­روش سرشماری انتخاب شدند، انجام شد. ابزار جمع­آوری داده­ها، پرسش­نامه­ محقق­ساخته بود که قبلاً در پژوهشی مشابه به‌کار رفته بود و پس از تایید پایایی و روایی مورد استفاده قرار گرفت. میزان شاخص­های سلامت سازمانی قبل و بعد از اجرای تغییرات بررسی و تغییرات ایجادشده در آن ارزیابی شد و ارتباط بین شاخص اثربخشی سازمانی با شاخص­های سلامت سازمان بررسی شد. تحلیل داده­ها با روش­های آماری توصیفی و آزمون­های کولموگروف- اسمیرنف، T زوجی و ضریب همبستگی اسپیرمن با نرم­افزار SPSS 18 صورت گرفت.   یافته­ها: محیط سالم کاری به میزان 7/4% ، اثربخشی سازمانی به میزان 4/6% ، روحیات کارکنان به میزان 6/6% و مشارکت کارکنان به میزان 08/16% کاهش داشت ( p به‌ترتیب: 041/0 ، 013/0، 003/0 ، 048/0). نتایج نشان داد که اثربخشی سازمانی همبستگی مثبت، مستقیم و معنی­دار با شاخص­های سلامت سازمان دارد.   نتیجه­گیری: تغییرات، بر شاخص‌های سلامت سازمان تاثیرگذارند. تغییرات سازمانی ممکن است باعث کاهش شاخص‌های روحیات کارکنان ، اثر‌بخشی سازمانی و مشارکت کارکنان ­شود. لازم به‌نظر می‌رسد که بعد از تغییرات سازمانی، شاخص‌های سلامت سازمان اندازه‌گیری شده و معایب آن برطرف شود.

کلیدواژه‌ها