دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 45، مهر و آبان 1390 

پژوهشی اصیل

سبک رهبری مدیران بیمارستانی از نظر کارکنان و ارتباط آن با شاخص‌های بیمارستانی

صفحه 125-132

احمد عامریون؛ سید مرتضی حسینی شکوه؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ نوروز محمودی


ارزیابی ریسک مواجهه شغلی با میدان‌های الکترومغناطیس با فرکانس بی‌نهایت کم

صفحه 133-140

محمدرضا قطبی راوندی؛ محمد رضا منظم؛ علی اکبر حقدوست؛ طیبه برسم؛ حسام اکبری؛ حامد اکبری


فراوانی شکایت‌های اسکلتی- عضلانی کارکنان قایق‌های موتوری و ارتباط آن با ویژگی‌‌های جمعیت‌شناختی

صفحه 141-145

فرزانه ذیقیمت؛ محمد ملکوتی؛ عباس عبادی؛ حسین جعفری؛ علی عسگری؛ محمد نوبخت


تاثیر طرح کیسی‌کاری بر شاخص‌های عملکردی در بخش‌های یک بیمارستان نظامی

صفحه 155-158

روح ا... زابلی؛ سید حسام سیدین؛ سیف ا... خسروی؛ شهرام توفیقی


اثیر تغییرات سازمانی بر شاخص‌های سلامت سازمان و ارتباط آن با اثربخشی سازمانی

صفحه 173-179

شهرام توفیقی؛ محمود چاقری؛ احمد عامریون؛ علی اکبر کریمی زارچی


مقایسه کیفیت زندگی مردان نظامی و غیرنظامی مبتلا به فشار خون

صفحه 189-194

عباس عبادی؛ رمضان بخشیان کلاریجانی؛ مهدی مالمیر؛ افضل شمسی؛ رحمت ا... قنبری