ارزیابی ریسک مواجهه شغلی با میدان‌های الکترومغناطیس با فرکانس بی‌نهایت کم

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: فرکانس‌های بی‌نهایت‌کم در محدوده فرکانس‌های امواج مغزی هستند و تاثیر بیشتری در عملکرد دارند. کارکنان پست‌های فشارقوی برق بیشتر از سایر افراد در معرض این امواج قرار دارند. هدف این تحقیق ارزیابی ریسک مواجهه شاغلین پست­های فشار قوی در تماس با میدان­های الکترومغناطیس با فرکانس بی‌نهایت‌کم بود.   روش­ها: این پژوهش توصیفی- مقطعی در سال 1389 روی 67 نفر از اپراتورهای پست‌های برق شهر کرمان که به‌روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند، انجام شد. شدت میدان الکتریکی و چگالی شار مغناطیسی در قسمت­های مختلف پست­ها اندازه‌گیری شد و میزان مواجهه اپراتورها با میانگین شدت میدان الکتریکی و چگالی شار مغناطیسی در یک شیفت کاری تخمین زده­ و داده­ها با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و آنالیز واریانس یک‌طرفه با نرم­افزار SPSS 18 تحلیل شد.   یافته­ها: بیشترین مواجهه شغلی با میدان­های الکترومغناطیس فرکانس بی‌نهایت‌کم مربوط به پست 400 کیلوولت و کمترین مواجهه مربوط به پست 132 کیلوولت بود. دامنه مقادیر حداقل و حداکثر چگالی شار مغناطیسی و شدت میدان الکتریکی در تجهیزات داخلی پست­ها از 11/0 تا 8/60 میلی‌گوس و 0008/0 تا 13/0 کیلوولت بر متر و در تجهیزات بیرونی از 1/0 تا 790 میلی‌گوس و 0008/0 تا 110 کیلوولت بر متر متفاوت بود. نتیجه­گیری: جز در بعضی نقاط در قسمت تجهیزات بیرونی پست­ها که شدت میدان الکتریکی بیش از حد مجاز است، در بقیه موارد میانگین زمانی مواجهه اپراتورها در یک شیفت کاری در پست­های مختلف پایین­تر از حدود مجاز شغلی است و علت آن می­تواند نزدیکی این نقاط به سیستم ارت ترانسفورماتورها باشد.

کلیدواژه‌ها