فراوانی شکایت‌های اسکلتی- عضلانی کارکنان قایق‌های موتوری و ارتباط آن با ویژگی‌‌های جمعیت‌شناختی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: اختلالات اسکلتی- عضلانی شایع­ترین بیماری­ها و آسیب­های شغلی و علت اصلی ازکارافتادگی کارگران در جهان هستند. بررسی‌های مختلف، ارتباط بین ارتعاش تمام بدن با اختلالات استخوانی را نشان داده است. هدف از این مطالعه بررسی شکایت­های اسکلتی- عضلانی در کارکنان قایق‌های موتوری بود.   روش­ها: در یک مطالعه توصیفی- همبستگی که در سال 1389 انجام شد، 149 نفر از کارکنان قایق‌های موتوری در دریای خزر و دریای جنوب مشارکت نمودند. نمونه­گیری به‌روش مبتنی بر هدف و آسان انجام شد. ابزار جمع‌آوری داده ‌ ها شامل دو پرسش‌نامه دموگرافیک و NMQ (پرسش­نامه اسکلتی- عضلانی نوردیک) بود. داده­ها به­کمک آزمون­های کولموگروف- اسمیرونوف، T مستقل و مجذورکای با نرم‌افزار SPSS 16 تحلیل شد.   یافته­ها: بیشترین شکایت درد به‌ترتیب از ناحیه­ کمر (1/61%) و زانو (4/60%) بود. متغیرهای سن، قد، وزن، کل سابقه کار و سابقه کار بر روی قایق، ارتباط آماری معنی‌داری را با بروز درد در ناحیه کمر نشان داد (001/0= p ). در ناحیه زانو، ویژگی ­ های سن، کل سابقه کار و سابقه کار بر روی قایق، ارتباط آماری معنی‌داری را با بروز درد نشان داد (03/0= p ) .   نتیجه­گیری: بیشترین شکایت­های اسکلتی – عضلانی در کارکنان قایق‌های موتوری مربوط به درد ناحیه­ کمر و سپس زانو است. با توجه به میزان شیوع بالای درد کمر و زانو در کارکنان قایق‌های موتوری که باعث کاهش بهره‌وری و عملکرد و تحمیل هزینه‌های درمانی و نیز ازکارافتادگی زودرس خواهد شد، لازم است مسئولان ذیربط توجه خاصی را در این زمینه مبذول دارند.   کلیدواژه­ها: شکایت‌های اسکلتی- عضلانی، کارکنان قایق‌های موتوری، ویژگی‌‌های جمعیتی

کلیدواژه‌ها