مقایسه کیفیت زندگی مردان نظامی و غیرنظامی مبتلا به فشار خون

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: پرفشاری خون، یکی از مهم ­ ترین علل ناتوانی مزمن در دنیا است که با سیر مزمن و پیش‌رونده خود می‌تواند کیفیت زندگی بیماران را در ابعاد مختلف خود تحت تاثیر قرار دهد. هدف از این مطالعه مقایسه کیفیت زندگی مردان نظامی و غیرنظامی مبتلا به فشار خون بود.   روش­ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1389 روی 200 نفر مرد مبتلا به فشار خون (شامل 100 نفر نظامی و 100 نفر غیرنظامی) که به‌روش نمونه­گیری آسان در شهر تهران انتخاب شدند، انجام شد. کیفیت زندگی افراد مورد مطالعه با استفاده از فرم استاندارد کوتاه‌شده (SF-36) اندازه­گیری شد. داده­ها با نرم­افزار SPSS 15 به­کمک آزمون­های T مستقل و مجذور کای تحلیل و مقایسه شد.   یافته ­ ها: میانگین سنی در گروه نظامی و غیرنظامی به‌ترتیب 35/7 ± 31/43 و 26/9 ± 34/46 سال بود. فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در گروه نظامی به‌ترتیب 33/142 و 06/90 میلی­مترجیوه و در گروه غیرنظامی 84/148 و 98/95 میلی­مترجیوه بود. نمره کلی کیفیت زندگی در گروه نظامی نسبت به گروه غیرنظامی به‌طور معنی‌داری بالاتر بود (001/0>p).   نتیجه ­ گیری: کیفیت زندگی در افراد نظامی نسبت به افراد غیرنظامی مبتلا به پرفشاری خون، در سطح بالاتری قرار دارد. بنابراین توجه بیشتر در شناسایی زودهنگام و درمان­های مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی در افراد غیرنظامی مبتلا به پرفشاری خون لازم است.

کلیدواژه‌ها