بررسی نحوه بهره‌برداری از دستگاه‌های کلرزنی به‌عنوان تنها روش گندزدایی آب شرب در مراکز نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. با توجه به نقش آ ب در انتقال بیماری‌ه ا ، تأمین آب شرب سالم در مراکز نظامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در بین روش‌های متداول برای گندزدایی آب،کلرزنی به‌عنوان قدیمی‌ترین روش، بیشترین کاربرد را در مراکز نظامی دارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی نحوه بهره‌برداری از دستگاه‌های کلرزنی به‌عنوان تنها روش گندزدایی آب شرب در این مراکز می‌باشد . مواد و روش کار. از 182 مرکز نظامی در سطح کشور در سال 1381 به کمک پرسشنامه، داده ‌ های مرتبط با نحوه بهره‌برداری از دستگاه‌های کلرزنی جمع‌آوری و با استفاده از آمار توصیفی نتایج تحلیل گردید. نتایج. به‌دلیل نقص فنی و فرسودگی دستگاه کلرزنی، بهره‌برداری غلط، در بیش از50 درصد کلرسنجی‌ها، کلر باقی‌مانده آب (به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کنترل کیفیت آب شرب) صفر بوده است. همچنین عدم آشنایی اپراتورها با غلظت کلری که باید به آب تزریق شود و مقدار کلر باقی‌مانده مورد نیاز در آب، مشکلاتی را در بهره‌برداری ایجاد کرده است که در متن مقاله اشاره گردیده است. بحث. براساس نتایج حاصل از این تحقیق، بهره‌برداری و نگهداری صحیح از هیپوکلریناتورها و رفع بسیاری از مشکلات موجود, نیازمند آموزش پرسنل شاغل در این بخش می‌باشد. به‌علاوه، تأمین امکانات و تجهیزات مناسب و مورد نیاز از ضروری‌ترین اقدامات لازم‌الاجرا در راستای تقویت کنترل‌های لازم بر کیفیت آب شرب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها