تاثیر آموزش حل تعارض بر کیفیت زندگی همسران جانبازان مبتلا به PTSD

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. جنگ علاوه بر ایجاد عوارض و مشکلات جسمی‌و روانی بر رزمندگان، خانواده آنان را نیز در معرض خطر و مشکلات قرار می‌دهد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش حل تعارض برای سلامت وکیفیت زندگی همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از تروما انجام گردیده است.مواد وروش کار. این مطالعه، یک مطالعه تجربی، از نوع کار آزمایی بالینی است که در آن تعداد 28 نفر از همسران جانباز در بیمارستان بقیه‌ا... (عج) و مرکز روانپزشکی صدر مورد بررسی قرارگرفتند. نمونه‌ها به طور تصادفی در دو گروه حل تعارض و شاهد تقسیم گردیدند. برای گروه مداخله، برنامه آموزشی در سه جلسه‌ی دو ساعته در هفته و به صورت آموزش گروهی ارائه شد و برای گروه شاهد هیچ گونه آموزشی ارائه نگردید. کیفیت زندگی هر دو گروه، قبل از مداخله و پس از مداخله (مرحله پیگیری و مرحله نهایی) بوسیله پرسشنامه کیفیت زندگی (فرم کوتاه شده 36SF) تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها بوسیله برنامه SPSS انجام گرفت.نتایج. آزمون t مستقل نشان داد که میانگین نمره کیفیت زندگی قبل از مداخله در دو گروه مورد مطالعه اختلاف معنی‌داری ندارند 05/0P> اما پس از مداخله، همین آزمون اختلاف معنی‌داری بین دو گروه نشان داد (001/0=P < /span>). آزمون t زوج نشان داد که میانگین نمره‌ی کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون اختلاف معنی داری داشته است (0=P < /span>). همچنین آزمون آماری فریدمن نشان داد که  میانگین نمره‌ی کیفیت زندگی در گروه مداخله در هر سه مرحله مورد مطالعه اختلاف معنی‌داری داشت (0001/0=P < /span>).بحث. با توجه به نتایج مطالعه، پیشنهاد می‌شود جهت ارتقاء سطح سلامت و کیفیت زندگی افراد جامعه، به ویژه خانواده‌ی جانبازان، از برنامه‌های آموزش مهارت حل تعارض استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها